1221/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1344/2002) 2 § 4 punkten och 25―27 §, av dem 2 § 4 punkten sådan den lyder i förordning 1354/2003 samt 25 och 27 § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämda förordning, samt

ändras rubriken för 6 kap. och 22―24 §, av dem 23 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning 1354/2003, som följer:

6 kap.

Lönesubvention

22 §
Villkor för beviljande av lönesubvention

Med avvikelse från vad som bestäms i 7 kap. 2 § 2 mom. 3 punkten i lagen om offentlig arbetskraftsservice kan lönesubvention beviljas företag som anställer en långtidsarbetslös som en sådan vikarie som avses i lagen om alterneringsledighet (1305/2002).

Med avvikelse från vad som bestäms i 7 kap. 2 § 2 mom. 4 punkten i lagen om offentlig arbetskraftsservice kan arbetsgivaren beviljas

1) lönesubvention, även om arbetsgivaren får utbildningsersättning med stöd av läroavtal,

2) lönesubvention såsom högsta förhöjda lönesubvention även om arbetsgivaren för anställningskostnaderna för en person som anställs med lönesubvention eller för främjande av sysselsättningen får understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalas av tipsmedel.

23 §
Vidareplacering av en person som anställts med lönesubvention

Kommuner, verkstäder eller sociala företag kan i arbete hos ett företag, en förening, en stiftelse eller en enskild person placera en långtidsarbetslös eller en svårsysselsatt person som de anställer med lönesubvention. Ett socialt företag kan även vidareplacera en handikappad som företaget anställt med lönesubvention. Vidareplacering av en person som anställts med lönesubvention förutsätter dessutom att kommunen, verkstaden eller det sociala företaget

1) underrättar arbetskraftsbyrån om placeringen av den med lönesubvention anställda personen i arbete innan placeringen börjar, samt

2) av den som ordnar arbetet per dag uppbär högst skillnaden mellan de kostnader som föranleds av sysselsättandet och den lönesubvention som betalas för den anställda.

I denna förordning avses med verkstad en social sammanslutning som upprätthålls av kommunen, en förening eller en stiftelse och där avsikten är att med hjälp av arbete och därtill hörande väglednings- och träningsservice hjälpa främst långtidsarbetslösa och unga som löper risk för utslagning att förbättra sina förutsättningar att studera, arbeta eller bli företagare.

24 §
Maximibeloppet för den högsta förhöjda lönesubventionen

Till en registrerad förening eller stiftelse, som fungerar som arbetsgivare och vars avsikt enligt stadgarna inte är att ge sina medlemmar vinst eller att utöka stiftelsens förmögenhetsmassa, kan högst lönekostnaderna för den person som anställts med lönesubvention betalas i form av högsta förhöjda lönesubvention. Till andra arbetsgivare kan i högsta förhöjda lönesubvention betalas högst den lön som betalas till den som anställts med lönesubvention före innehållning av den försäkrades lagstadgade avgifter och skatter.

Den högsta förhöjda lönesubventionen får inte tillsammans med utbildningsersättning för läroavtalsutbildning, understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalats av tipsmedel överstiga maximibeloppet enligt 1 mom.

Vid betalningen av den högsta förhöjda lönesubventionen görs avdrag i första hand från stödets tilläggsdel, om det beviljade stödet överstiger det maximibelopp som avses i 1 och 2 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Bestämmelserna i 23 § tillämpas också om en kommun, en verkstad eller ett socialt företag har beviljats sysselsättningsstöd eller sammansatt stöd med stöd av de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Tuula Haatainen

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.