1214/2005

Given i Helsingfors den 28 december 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling av uppgifter om oavsiktlig fångst av valar vid fiske

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om genomförandet av artiklarna 4―7 och bilaga III till rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/1998.

Denna förordning tillämpas inte vid övervakning av oavsiktlig fångst av valar på åländskt vatten.

2 §
Observatör

Observatör i enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 812/2004 är den tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet som ministeriet har förordnat till uppgiften. Observatören skall uppfylla de krav som anges i artikel 5.1 i den ovan nämnda förordningen.

3 §
Uppdrag

Uppdraget i enlighet med artikel 5 punkterna 1―3 i rådets förordning (EG) 812/2004 skall utföras utan att fartygets normala fiskeriverksamhet störs avsevärt. Observatören skall skriva en rapport om varje observationsuppdrag och rapporten skall på begäran även sändas till fiskefartygets befälhavare.

Observatören kan även utföra andra uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet har bestämt och som syftar till att i enlighet med artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 812/2004 öka den vetenskapliga förståelsen av berörda fartygs fångstsammansättning och fiskbeståndens biologiska status.

4 §
Finlands observatörsprogram för Östersjön

Verksamheten skall utföras i enlighet med det årligen av jord- och skogsbruksministeriet fastställda observatörsprogram för oavsiktlig fångst av valar med hjälp av observatörer som avses i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 812/2004.

Systemet gäller pelagiska trålare med en totallängd på över 15 meter som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland samt fartyg med en totallängd på över 15 meter som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland och som fiskar med bottenstående garn med en maskstorlek som överstiger 80 millimeter. Valet av vilka fartyg som skall omfattas av systemet bygger på en statistisk provtagningsstrategi.

5 §
Fartygsbefälhavarens skyldigheter

I enlighet med artikel 22 punkt d i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 är befälhavaren på ett fiskefartyg som omfattas av programmet skyldig att bevilja observatörerna tillträde ombord och att samarbeta med dem.

Observatörerna skall ha möjlighet att få tillträde till de fartygsutrymmen som verksamheten förutsätter, få se de fiskeloggböcker som gäller fiskeresan och granska fiskeredskapens egenskaper och fångsten.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 december 2005 och gäller till den 31 maj 2008.

Helsingfors den 28 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriöverinspektör
Jarmo Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.