1213/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dessa lagrum, det förstnämnda sådant det lyder i lag 348/1994 och det sistnämnda sådant det lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna, avgifter för offentligrättsliga prestationer samt kommunikationsministeriets prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

De av ministeriets beslut för vilka ministeriet tar ut fasta avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde enligt den bifogade avgiftstabellen är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

De prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten som ministeriet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) kopiering av handlingar, annan kopiering och avsändande med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom., samt

2) användning av möteslokaler som är i ministeriets besittning.

Kommunikationsministeriet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Särskilda bestämmelser

Avgifter som avses i denna förordning tas ut också för beslut om avslag.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2007.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tas avgiften ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 december 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Ekonomichef
Marja Heikkinen-Jarnola

Bilaga

Tillstånd som gäller vägtrafik och motordrivna fordon
1. Tillstånd för internationell persontrafik med buss 200 euro
2. Ändring eller återkallande av tillstånd för internationell persontrafik med buss 90 euro
3. Tillstånd enligt artikel 15 i Interbus-överenskommelsen 30 euro
4. Intyg för internationell persontrafik enligt artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 684/92 30 euro
5. Fastställande av trafikregleringsanordning för provanvändning 90 euro
6. Dispens från fordons största tillåtna massa och mått 170 euro
7. Dispens från de allmänna bestämmelserna om användning av trafikregleringsanordning 90 euro
8. Dispens från vägtrafikens kör- och vilotider 60 euro
9. Beslut om godkännande av en teknisk tjänst som hänför sig till förfarandet vid typgodkännande 200 euro
10. Beslut om ändring av beslut om godkännande av en teknisk tjänst som hänför sig till förfarandet vid typgodkännande 100 euro
Tillstånd som gäller transport av farligt gods
1. Erkännande av anmälda och godkända organ som hänför sig till transport av farligt gods 200 euro
2. Ändringar av erkännandet av anmälda och godkända organ som hänför sig till transport av farligt gods 100 euro
3. Dispenser som behandlar transport av farligt gods 250 euro
4. Ändring av tillståndshavarens namn i dispenser som behandlar transport av farligt gods eller annan mindre ändring 100 euro
5. Beslut om ruttbegränsning för transport av farligt gods 250 euro
6. Omfattande beslut om ruttbegränsning för transport av farligt gods 500 euro
Tillstånd som gäller sjöfart
1. Cabotagetillstånd för sjöfart 90 euro
2. Tillstånd enligt 1 § 2 mom. i sjölagen (674/94) 170 euro
3. Dispens från skeppsrederibolags huvudredares krav på boningsort 90 euro
4. Dispens från verkställighet av mönstring enligt lagen om mönstring av sjöman (1005/86) 90 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.