1207/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om samarbetet mellan Statskontoret och myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen vid ersättning av brottsskador

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 37 § i brottsskadelagen av den 29 december 2005 (1204/2005):

1 §
Rådgivning

I de fall som avses i 33 § i brottsskadelagen (1204/2005) skall Statskontoret lämna sökanden grundläggande information om rätten att söka ersättning samt behövliga ansökningsblanketter.

Statskontoret skall på begäran av sökanden ge allmänna råd och information om hur ersättningsansökan skall fyllas i och vilka handlingar som eventuellt skall bifogas den.

2 §
Översändande av ansökan

Efter att ha mottagit en i 33 § i brottsskadelagen avsedd ansökan skall Statskontoret utan dröjsmål översända ansökan och dess bilagor till den behöriga ersättningsmyndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen på vars territorium brottet har begåtts.

Statskontoret skall översända ansökan med hjälp av den blankett som avses i artikel 14 i rådets direktiv 2004/80/EG om ersättning till brottsoffer, nedan brottsofferdirektivet.

3 §
Tilläggsutredning

Om ersättningsmyndigheten i en annan medlemsstat ber sökanden om ytterligare information, skall Statskontoret vid behov ge sökanden allmänna råd om hur sökanden skall tillmötesgå begäran.

Statskontoret skall på begäran av sökanden utan dröjsmål översända den tilläggsutredning som avses i 1 mom. till ersättningsmyndigheten i den andra medlemsstaten, vid behov tillsammans med en förteckning över översända handlingar.

4 §
Ansökan från en annan medlemsstat

Om en myndighet i annan medlemsstat tillställer Statskontoret en ansökan om ersättning för skada som orsakats genom ett uppsåtligt våldsbrott som har begåtts i Finland, skall Statskontoret utan dröjsmål tillställa sökanden och den myndighet som översänt ansökan

1) en bekräftelse om att ansökan har mottagits,

2) uppgift om den kontaktperson eller den enhet som svarar för ärendets behandling, samt

3) en uppskattning av hur lång tid det tar att behandla ansökan.

Statskontoret skall utan dröjsmål efter det att ett beslut har fattats med anledning av en ansökan som avses i 1 mom. översända beslutet med hjälp av den blankett som avses i artikel 14 i brottsofferdirektivet till sökanden och till den myndighet som översänt ansökan.

5 §
Språket i handlingar

Statskontoret skall översända de handlingar som avses i 6 kap. i brottsskadelagen och i denna förordning till ersättningsmyndigheten i en annan medlemsstat på ett av Europeiska gemenskapens institutioners språk, som också skall vara officiellt språk i staten i fråga eller som den staten har angivit att den kan godta.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt översändande av handlingar till en sådan myndighet i en annan medlemsstat som har tillställt Statskontoret en ansökan enligt 4 §.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte Statskontorets beslut eller redogörelser över hörande som avses i 34 § 1 mom. 2 punkten i brottsskadelagen. Statskontoret bestämmer vilket av Europeiska gemenskapens institutioners språk som skall användas i en sådan redogörelse.

6 §
Kontaktpunkt

Statskontoret är i Finland den centrala kontaktpunkt som avses i artikel 16 i brottsofferdirektivet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna förordning tillämpas, om ersättning söks för skada som har orsakats genom brott som begåtts den 1 juli 2005 eller därefter.

Rådets direktiv 2004/80/EG, (32004L0080); EGT nr L 261, 6.8.2004, s. 15

Helsingfors den 29 december 2005

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Antti T. Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.