1205/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om delegationen för personskadeärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 juni 2004 om delegationen för personskadeärenden (513/2004) 2 § 2 mom. samt 3 § 1 och 2 mom. som följer:

2 §
Delegationens uppgifter

Delegationen har utan hinder av bestämmelser och föreskrifter om sekretess rätt att av domstolarna på begäran avgiftsfritt få domar genom vilka ersättning dömts att betalas för personskador eller lidande. Detsamma gäller delegationens rätt att av den i 1 § i lagen om trafikskadenämnden (441/2002) avsedda trafikskadenämnden och den i 11 § i patientskadelagen (585/1986) avsedda patientskadenämnden få deras utlåtanden och av Statskontoret få dess beslut om ersättning för personskador eller lidande.

3 §
Delegationens sammansättning

Delegationen för personskadeärenden består av en ordförande och fem andra medlemmar.

Ordföranden och tre av de andra medlemmarna skall vara ordinarie domare, vilka statsrådet förordnar till uppgiften för högst fem år i taget. Medlemmar i delegationen är dessutom ordföranden för trafikskadenämnden och ordföranden för patientskadenämnden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 192/2005
LaUB 16/2005
RSv 186/2005
Rådets direktiv 2004/80/EG (32004L0080); EGT nr L 261, 6.8.2004, s. 15

Helsingfors den 29 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.