1203/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 a § i lagen om statsandelar till kommunerna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i förordningen av den 30 december 1996 om statsandelar till kommunerna (1271/1996) 1 § och 2 a § 2 mom., av dem 2 a § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1148/2001, som följer:

1 §

Statistikcentralen producerar och publicerar det prisindex för basservicen som avses i 4 § 2 mom. i lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996). Indexet beräknas utifrån förändringen i förtjänstnivån för kommunens löntagare, vilken publiceras av Statistikcentralen, förändringarna i konsumentindex, partiprisindex och byggnadskostnadsindex, vilka publiceras av Statistikcentralen, samt förändringarna i kommunernas lönebundna avgifter. Som lönebundna avgifter anses de folkpensions-, sjukförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings- och pensionsavgifter i anslutning till lönerna som kommunerna betalar i egenskap av arbetsgivare.

I prisindex för basservicen viktas utvecklingen av de pris- och kostnadsindex som nämns i 1 mom. efter de kostnadsandelar som beräknas utifrån boksluten för kommunernas och samkommunernas social- och hälsovård samt undervisnings- och kulturverksamhet. Till kostnaderna räknas personalens lönekostnader med bikostnader, köp av varor och tjänster samt övriga driftskostnader.

Poängtalet för prisindex för basservicen var 100 år 2000. Viktstrukturen för de kostnader som avses i 2 mom. justeras regelbundet, minst vart femte år.

Den beräknade förändring i kostnadsnivån under finansåret som avses i 3 § 2 punkten i lagen om statsandelar till kommunerna grundar sig på finansministeriets prognos om förändringen i prisindex för basservicen. Prognosen baserar sig på de nyaste uppgifter som finns tillgängliga av i 1 mom. avsedda uppgifter som används vid beräknandet av index. Den skillnad mellan den faktiska förändringen i kostnadsnivån under finansåret och den ovan nämnda beräkning som avses i 3 punkten i nämnda paragraf grundar sig på den faktiska förändringen i prisindex för basservicen.

2 a §

Kommunens kalkylerade fastighetsskatt fås genom att de sammanlagda beloppen av de i 11, 12, 12 a, 12 b, 13, 13 a och 14 § i fastighetsskattelagen (654/1992) avsedda fastigheternas beskattningsvärden enligt fastighetsslag multipliceras med alla kommuners med beskattningsvärdena enligt fastighetsslag vägda genomsnittliga fastighetsskatteprocentsatser. I kommuner där i lagens 14 § avsedda kraftverk och slutförvaringsanläggningar för använt kärnbränsle är placerade tillämpas dock i fråga om dessa kraftverk och anläggningar den vägda genomsnittliga fastighetsskatteprocentsats som beräknats utifrån de allmänna fastighetsskatteprocentsatser som avses i 11 § i fastighetsskattelagen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Förordningen tillämpas första gången när statsandelar beräknas och beviljas för 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.