1202/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen av den 6 november 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (812/1998) 1 och 4 § samt

ändras 2, 3, 5 och 6 § som följer:

2 §
Tillsättande av examenskommissioner, deras sammansättning och beslutsfattande

Majoriteten av medlemmarna i en examenskommission skall företräda arbetsgivare, arbetstagare och självständiga yrkesutövare. Arbetsgivarna och arbetstagarna skall ha lika många företrädare. Om en medlem avgår under mandatperioden, utses i hans eller hennes ställe en ny medlem för den återstående mandatperioden.

För sin mandatperiod väljer examenskommissionen ordförande och vice ordförande samt sekreterare inom sig. På förslag av examenskommissionen kan utbildningsstyrelsen utnämna en person utanför kommissionen till sekreterare. Vid behov kan permanenta sakkunniga utnämnas till examenskommissionen.

Examenskommissionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden. Examenskommissionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som ordföranden har omfattat. Om rösterna faller lika avgörs personval genom lottning.

3 §
Utveckling av examenssystemet

Examenskommissionerna har utöver de uppgifter som nämns i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) till uppgift att följa hur systemet med fristående examina fungerar inom respektive bransch och att vid behov ta initiativ till utvecklande av systemet.

5 §
Avtal om att ordna fristående examina

Ett avtal om att ordna fristående examina skall åtminstone ta upp

1) de examina som avtalet gäller,

2) examensspråken,

3) arrangemangen i samband med examenstillfällena,

4) de personer som bedömer examensprestationerna,

5) möjligheten att avlägga en fristående examen utan förberedande utbildning,

6) avgifterna för dem som deltar i examenstillfällen som ordnas utan förberedande utbildning,

7) ordnandet av information och rådgivning om avläggande av examina och om de kostnader som examenstillfällena förorsakar deltagarna,

8) förfarandet vid avgörande av meningsskiljaktigheter som gäller avtalet och

9) avtalets giltighet samt hävning och uppsägning av det.

Utbildningsstyrelsen skall bistå examenskommissionerna vid utredningen av läroanstalternas förutsättningar att ordna examina.

6 §
Examensbetyg

Följande uppgifter skall ingå i ett examensbetyg som utfärdas av en examenskommission:

1) examen samt eventuell examensbenämning och eventuellt kompetensområde,

2) specificerade uppgifter om de av utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för examen,

3) namnet på den examenskommission som utfärdar betyget,

4) personuppgifter för den som avlägger examen,

5) de olika delarna av examen och bedömningen av dem,

6) dagen då betyget utfärdas,

7) bedömningsskalan och

8) den behörighet för fortsatta studier som examen medför.

I ett betyg som utfärdas över en del av en examen skall finnas de uppgifter som uppräknas i 1 mom. 1―7 punkten.

Examensbetyget undertecknas av en företrädare för examenskommissionen och en företrädare för den som ordnat examen.

En anteckning över examen i ett av utbildningsstyrelsen godkänt yrkesbevis är ett med examensbetyg jämförbart betyg över att examen har avlagts.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

I fråga om ett avtal om att ordna examen som har ingåtts före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.