1201/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritt bildningsarbete

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 6 november 1998 om fritt bildningsarbete (805/1998) 2 § 1 mom. samt 3 och 5 § som följer:

2 §
Beräkning av prestationer vid folkhögskolor och idrottsutbildningscentrer

Med en studerandevecka avses en studerandes studier vid en folkhögskola under fem arbetsdagar då studeranden har fått handledd undervisning under i medeltal minst fem timmar per dag. Kortare och längre studieperioder förvandlas till studerandeveckor genom att antalet arbetsdagar divideras med fem.


3 §
Priset per enhet per studerandevecka vid folkhögskolor

Priset per enhet per studerandevecka i utbildning för gravt handikappade vid en folkhögskola vars huvudsakliga utbildningsuppgift består i att anordna utbildning för gravt handikappade är 75 procent högre än något annat pris per enhet än de som avses i denna paragraf och vid en folkhögskola vars utbildningsuppgift till en del består i att ordna utbildning för gravt handikappade, för studerandeveckor inom denna utbildning 25 procent högre än något annat pris per enhet än de som avses i denna paragraf.

I fråga om studerande som bor utanför folkhögskolan är priset per enhet per studerandevecka 20 procent lägre än något annat pris per enhet än de som avses i denna paragraf.

Priset per enhet per studerandevecka vid en folkhögskola vars särskilda utbildningsuppgift består i att ordna kurser på högst tio dagar är 20 procent högre än något annat pris per enhet än de som som avses i denna paragraf. När en särskild utbildningsuppgift för en folkhögskola bestäms skall utöver utbildning enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) också beaktas den grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning som samma utbildningsanordnare anordnar.

5 §
Priset per enhet per undervisningstimme vid medborgarinstitut

Vid beräkning av priserna per enhet vid medborgarinstitut bestäms priset per enhet till 15 procent högre än vid andra medborgarinstitut när befolkningstätheten i den kommun där institutet är beläget överstiger hundra.

Med kommunens befolkningstäthet avses vid beräkning av priset per enhet vid medborgarinstitut befolkningstätheten per landkvadratkilometer vid ingången av det år som föregår finansåret.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Förordningen tillämpas första gången vid fastställandet av genomsnittliga priser per enhet och priser per enhet för 2006.

På finansiering som har beviljats före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.