1193/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätteknikcentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i förordningen av den 12 april 1991 om mätteknikcentralen (678/1991) 2 § 1 mom. och 13 §, av dem 13 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 14/2005,

ändras i 2 § 2 mom. det inledande stycket, 3, 7 och 8 § samt 10 § 2 mom., av dem 3, 8 § och 10 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 14/2005 och 7 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen nya 1 a och 4 a―4 d § samt en ny mellanrubrik före 4 a § som följer:

Uppgifter för centralen för mätteknik
1 a §

De uppgifter som ansluter sig till ackrediteringssystemet handhas av mätteknikcentralens ackrediteringsenhet (ackrediteringstjänsten FINAS) i egenskap av nationellt ackrediteringsorgan.

2 §

Om inte något annat följer av 4 a §, skall mätteknikcentralens direktion utöver vad som bestäms i lagen om mätteknikcentralen (1149/1990)


3 §

Statsrådet utnämner mätteknikcentralens direktion för fyra år i sänder samt utser direktionens ordförande och vice ordförande.

Av medlemmarna i direktionen skall en utses av mätteknikcentralens personal.

Handels- och industriministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

Delegationen för ackrediteringsärenden
4 a §

Utöver vad som bestäms i lagen om mätteknikcentralen skall delegationen för ackrediteringsärenden särskilt

1) sätta målen för de uppgifter som anknyter sig till ackrediteringssystemet samt besluta om riktlinjerna för ackrediteringsenhetens verksamhet,

2) styra och övervaka förverkligandet av de mål som satts för ackrediteringsenheten,

3) utöva finansiell tillsyn över ackrediteringsenheten.

Delegationen kan behandla också sådana andra betydande ärenden som gäller ackrediteringsenheten och som enhetschefen överför till delegationen.

Delegationen samarbetar med mätteknikcentralens direktion om det är nödvändigt att behandla ett ärende som nämns i 1 eller 2 mom. som en del av styrningen av och tillsynen över centralen.

4 b §

Handels- och industriministeriet tillsätter delegationen för ackrediteringsärenden för fyra år i sänder samt utser delegationens ordförande och vice ordförande.

Handels- och industriministeriet fastställer delegationsmedlemmarnas arvoden.

4 c §

Delegationen för ackreditering har beslutförhet och avgöranderätt på det sätt som bestäms i 4 § för direktionens del.

4 d §

För främjande av tillförlitligheten och den internationella acceptabiliteten hos ackrediteringssystemet samt hos tjänsterna för bedömning av överensstämmelse med kraven finns vid handels- och industriministeriet dessutom en delegation för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven, om vilken bestäms i statsrådets förordning om delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven (977/2005).

7 §

De ärenden som hör till mätteknikcentralen avgörs av direktionen, delegationen för ackrediteringsärenden, överdirektören, chefen för ackrediteringsenheten eller någon annan tjänsteman som i enlighet med arbetsordningen är behörig.

Besluten fattas på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

8 §

Överdirektören kan i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som inte gäller ackrediteringssystemet eller ackrediteringar, och som annars skall avgöras av en underlydande.

10 §

Överdirektören utnämner chefen för ackrediteringsenheten efter att ha hört delegationen för ackrediteringsärenden och utnämner chefen för en resultatenhet som är direkt underställd överdirektören efter att ha hört direktionen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 22 december 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.