1192/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om museer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 2, 7 och 8 § i museilagen av den 3 augusti 1992 (729/1992), av dem 2 § sådan den lyder i lag 877/2005, som följer:

1 §
Villkor för statsandel

Utöver vad som föreskrivs i 2 § i museilagen (729/1992) är villkoren för erhållande av statsandel att

1) åtminstone museets ämnesområde och geografiska område har beaktats i definitionen av museets ansvarsområde och i verksamheten som gäller tillvaratagande, forskning och dokumentering,

2) museet har en museichef och åtminstone en annan anställd i huvudsyssla, av vilka den ena skall ha högre högskoleexamen och den andra högskoleexamen, examen inom yrkesutbildning på högre nivå eller motsvarande tidigare examen på institutnivå; dessutom krävs av vardera förtrogenhet med det verksamhetsområde som museet företräder samt grundstudier i museologi eller arbetserfarenhet av museibranschen,

3) museet har en långsiktig verksamhets- och ekonomiplan som utöver finansieringsplaner innehåller planer för museets mål och prioriteringar samt för hur forskningen och konserveringen är ordnad i museet och hur samlingarna visas, tas till vara, utökas och bevaras.

2 §
Villkor för förhöjd statsandel

Villkoret för förhöjd statsandel är att ett landskapsmuseum, regionalt konstmuseum och ett riksomfattande specialmuseum har en plan för de prioriteringar och mål för den regionala eller riksomfattande verksamheten som museerna vart fjärde år förhandlar om med Museiverket, och de regionala konstmuseerna tillsammans med Statens konstmuseum.

3 §
Landskapsmuseernas och de regionala konstmuseernas uppgifter

Landskapsmuseernas och de regionala konstmuseernas uppgift är att

1) främja museiverksamheten, bevarandet av kulturmiljön samt den visuella kulturen inom sitt verksamhetsområde,

2) sörja för samarbetet inom museiverksamheten i sitt område samt tillgången på information som hänför sig till kulturarvet och konsten,

3) ge sakkunnighjälp i frågor som hänför sig till verksamhetsområdet,

4) sköta de uppgifter som ankommer på staten och om vilka särskild överenskommelse har träffats med Museiverket,

5) utföra andra uppgifter som undervisningsministeriet har ålagt museet.

4 §
De riksomfattande specialmuseernas uppgifter

De riksomfattande specialmuseernas uppgift är att

1) främja specialmuseiverksamheten inom sitt specialområde,

2) sörja för samarbetet mellan museer som företräder samma specialområde samt tillgången på information som hänför sig till museisamlingarna inom specialområdet,

3) ge sakkunnighjälp i frågor som hänför sig till verksamhetsområdet,

4) utföra andra uppgifter som undervisningsministeriet har ålagt museet.

5 §
Återkallande av uppgifter som ålagts ett museum

Undervisningsministeriet kan efter att ha hört huvudmannen för ett museum av grundad anledning återkalla museets uppgift att vara riksomfattande specialmuseum, landskapsmuseum eller regionalt konstmuseum.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs museiförordningen av den 11 december 1992 (1312/1992).

En i 1 § 2 punkten avsedd person som anställts i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande före förordningens ikraftträdande och som har uppfyllt behörighetsvillkoren enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande är fortfarande behörig för tjänsten eller uppgiften i fråga.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2005

Kulturminister
Tanja Karpela

Regeringsråd
Sari Korpimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.