1190/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 11 § 4 mom. och

ändras 4 § 2 mom., 7 § 3 mom., 11 a och 12―14 §, sådana de lyder i lag 394/2003, som följer:

4 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

På utövande av sådan televisions- eller radioverksamhet som avses i 7 § 2 och 3 mom. tillämpas inte 10 och 11 §, 13 § 1―6 mom. eller 14, 16 och 17 §.

7 §
Rätt att utöva televisions- och radioverksamhet

Koncession för utövande av televisions- eller radioverksamhet i ett sådant digitalt markbundet masskommunikationsnät som avses i 2 § i kommunikationsmarknadslagen skall sökas hos Kommunikationsverket, om

1) verksamheten pågår högst tre månader, eller om

2) verksamheten per vecka pågår högst åtta timmar.


11 a §
Ändring av koncessionsbestämmelser

En koncession kan på ansökan av koncessionshavaren eller med dennes samtycke ändras under koncessionens giltighetstid. Koncessionen kan även i övrigt ändras under koncessionens giltighetstid, om detta är nödvändigt av en särskild orsak som beror på den tekniska utvecklingen eller en väsentlig förändring i verksamhetsbetingelserna för den koncessionsberoende verksamheten.

12 §
Giltighetstiden för koncessioner

Koncessionsmyndigheten kan bevilja koncession för televisions- eller radioverksamhet för högst tio år.

Koncessionsmyndigheten kan med avvikelse från 1 mom. bevilja koncession för verksamhet som avses i 7 § 2 mom. och 3 mom. 1 punkten för högst tre månader. Med stöd av de bestämmelser som nämns i detta moment kan verksamhetsutövaren inte beviljas koncessioner för tre månaders perioder som följer omedelbart på varandra.

Koncessionsmyndigheten kan med avvikelse från 1 mom. bevilja koncession för verksamhet som avses i 7 § 3 mom. 2 punkten för högst ett år.

13 §
Överföring av koncession och förändringar i den faktiska bestämmanderätten

En koncession som har beviljats för televisions- eller radioverksamhet får inte överföras på någon annan. Koncessionen förfaller om koncessionshavaren överför den på någon annan. Koncessionsmyndigheten skall genom sitt beslut fastställa att koncessionen förfallit.

Om den faktiska bestämmanderätten i förhållande till koncessionshavaren förändras, kan koncessionsmyndigheten godkänna förändringen så som föreskrivs i 4 mom. eller återkalla koncessionen så som föreskrivs i 5 mom. Koncessionsmyndigheten har samma behörighet, om koncessionshavarens faktiska bestämmanderätt i förhållande till den verksamhet som koncessionen avser förändras så att koncessionshavaren inte längre kan anses vara en i 2 § avsedd utövare av televisions- eller radioverksamhet i fråga om den verksamhet som koncessionen avser.

Anmälan om sådan överföring eller förändring som avses i 1 och 2 mom. skall omedelbart göras till koncessionsmyndigheten. Koncessionshavaren kan begära ett förhandsbeslut i ärendet. Koncessionsmyndigheten skall meddela ett beslut inom två månader från det att anmälan eller ansökan anlände till myndigheten.

Koncessionsmyndigheten kan godkänna en förändring i den faktiska bestämmanderätten, om det är uppenbart att

1) förutsättningarna enligt 10 § för beviljande av koncession uppfylls, och

2) verksamheten fortgår i enlighet med koncessionsvillkoren.

Koncessionsmyndigheten skall i ett annat fall än ett sådant som avses i 4 mom. återkalla koncessionen om det konstateras att den faktiska bestämmanderätten har förändrats.

Överföring av koncession inom en koncern mellan moderbolaget och ett dotterbolag som är helt i dess ägo betraktas inte som en sådan överföring av koncession som utgör förutsättning för att koncessionen förfaller. Koncessionsmyndigheten skall omedelbart underrättas om en sådan överföring.

Om koncessionshavaren försätts i konkurs, upphör koncessionen omedelbart att gälla.

14 §
Hur koncession förfaller

En koncession som har beviljats för televisions- eller radioverksamhet förfaller, om sådan regelbunden verksamhet som koncessionen avser inte har inletts senast inom sex månader från början av koncessionsperioden eller om den regelbundna sändningsverksamheten har avbrutits för längre tid än 30 dygn. Verksamheten kan anses stämma överens med koncessionen endast om den utövas på alla de frekvenser eller områden som koncessionen berättigar till. Kommunikationsverket skall på basis av sin utredning fastställa att en koncession har förfallit.

Koncessionsmyndigheten kan bevilja tillstånd att avvika från 1 mom., om det för detta finns ett synnerligen vägande skäl som ansluter sig till verksamhetsbetingelserna. Koncessionshavaren skall ansöka om undantagslov hos koncessionsmyndigheten före utgången av den tid som föreskrivits som förutsättning för att en koncession förfaller.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter få vidtas innan lagen träder i kraft.

På behandlingen av förvaltningsärenden som är anhängiga vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna i 13 § tillämpas på sådana överföringar och förändringar i den faktiska bestämmanderätten som sker efter lagens ikraftträdande.

På koncessioner som är i kraft när denna lag träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 14 § om hur en koncession förfaller. Den tid som utgör förutsättning för att en koncession förfaller räknas då tidigast från lagens ikraftträdande.

RP 82/2005
KoUB 27/2005
RSv 184/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.