1186/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd som beviljas med stöd av moment 32.50.40 i statsbudgeten i fråga om statsunderstöd för företags gemensamma projekt och 32.50.41 i fråga om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) statsbidragsmyndighet handels- och industriministeriet,

2) gemensamma projekt projekt som genomförs av flera företag gemensamt och som kan bestå av ett enskilt evenemang eller en helhet med flera evenemang där minst fyra företag deltar, om inte något annat följer av projektets natur,

3) exportring ett långvarigt gemensamt projekt för en företagsgrupp i syfte att inleda export eller öka exporten till ett visst marknadsområde samt

4) informationskampanjer och marknadsföringsprojekt inom handel och industri projekt som ökar kännedomen om finska företags produkter och tjänster i allmänhet och i vilka inga företag nödvändigtvis deltar.

2 kap.

Internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt

3 §
Projekt som beviljas understöd

Statsunderstöd kan beviljas för gemensamma projekt som genomförs av finländska industri- eller serviceföretag och som förbättrar förutsättningarna för internationalisering hos små och medelstora företag som inleder export, främjar inledandet av en ny exportverksamhet eller öppnandet av ett nytt marknadsområde, ökar exporten till existerande marknadsområden, gör exportens struktur mångsidigare, främjar företags tillträde till marknaden eller annars främjar företags internationalisering och internationella konkurrenskraft.

En förutsättning för att statsunderstöd skall beviljas är att graden av inhemskt ursprung och förädlingsgraden är tillräckligt hög i fråga om de produkter och tjänster som de företag som deltar i ett gemensamt projekt producerar eller att projektet annars har ett tillräckligt finskt intresse.

Statsunderstöd kan beviljas också för informationskampanjer och marknadsföringsprojekt inom handel och industri, omfattande projekt för marknadsföring av Finland som turistdestination utomlands och för andra projekt som främjar finska företags exportverksamhet och internationalisering.

Statsunderstöd kan beviljas ett projekt för högst ett år i sänder.

4 §
Sammanslutningar som beviljas understöd

Statsunderstöd kan beviljas sammanslutningar som ansvarar för genomförandet av projekt och som vid gemensamma projekt kanaliserar understödet till de företag som deltar i projektet. Understöd för gemensamma projekt kan beviljas sammanslutningar som är registrerade utomlands endast om understödet kanaliseras till främjandet av finska företags exportverksamhet och internationalisering.

5 §
Användning av understöd

Statsunderstödet kan användas för

1) evenemang med anknytning till främjandet av export och internationalisering utomlands samt för företagens utlandsresor för genomförande av marknadsstudier,

2) utbildning med anknytning till förbättrandet av företagens förutsättningar för internationalisering,

3) företagens gemensamma information och kommunikation som riktas till utlandet samt gemensamt ordnade besök i Finland av köpare, sakkunniga och inflytelserika personer,

4) exportringar,

5) marknadsundersökningar som görs av utomstående parter som inte är beroende av köparen,

6) informationskampanjer inom handel och industri samt besök av journalister.

6 §
Godtagbara kostnader

Godtagbara kostnader kan vara sådana kostnader som är nödvändiga för att projektet skall kunna genomföras. Som nödvändiga kostnader betraktas inte deltagande företags egna kostnader, frivilliga lönebikostnader eller sådana obetydliga kostnader som inte har någon väsentlig betydelse för genomförandet av projektet.

7 §
Statsunderstödets belopp

Statsunderstöd kan beviljas till ett belopp som motsvarar högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna om inte annat bestäms nedan. Vid gemensamma projekt kan understöd beviljas för små och medelstora företag till högst 50 procent och för andra företag till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna. I fråga om exportringar kan understödet till små och medelstora företag uppgå till högst 65 procent av de godtagbara kostnaderna.

Små och medelstora företag definieras i enlighet med kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

Understöd kan beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna för sådana riksomfattande eller regionalt betydelsefulla projekt i vilka företag inte medverkar eller beträffande vilka det är svårt att fördela kostnaderna företagsvis eller där nyttan av projektet kan uppskattas tillfalla ett stort antal företag eller projektet till sin natur är avvikande och riskfyllt. För täckande av kostnader för representation, mottagningar och servering kan statsunderstöd beviljas till högst 25 procent.

Om inget annat offentligt understöd beviljas för understödstagarens verksamhet, kan understöd dessutom beviljas till högst 10 procent av det beviljade statsunderstödet för täckande av kostnader för den allmänna förvaltningen av ett projekt.

8 §
Vissa enskilda kostnadsposter

Projekten kan innehålla enskilda kostnadsposter för vilka understödet kan överstiga de procentandelar som nämns i 7 § om detta är nödvändigt och motiverat med tanke på uppnåendet av målen för statsunderstödet.

9 §
Inkomster av ett projekt

De inkomster som fås av projektet beaktas som avdrag innan det slutliga beloppet av understöd fastställs. De skäliga arvoden för projektarrangemang eller motsvarande arvoden som arrangören tar ut av de deltagande företagen är inte sådana inkomster av projektet som avses här.

10 §
Ansökan om statsunderstöd

Ansökan om statsunderstöd skall göras hos statsbidragsmyndigheten innan projektet inleds.

Ansökan skall innehålla

1) uppgifter om sökanden,

2) utredningar över utvecklingsutsikterna för exporten inom sektorn eller företagsgruppen i fråga eller, i fråga om omfattande projekt, den internationella affärsverksamheten,

3) projektbeskrivning,

4) namnen på de företag som deltar i ett gemensamt projekt om detta på grund av projektets natur är möjligt i ansökningsskedet,

5) en evenemangsbunden kostnadskalkyl eller, för långvariga gemensamma projekt, en verksamhetsplan samt

6) utredningar över uppföljningen och utvärderingen av hur målen för projektet uppnåtts.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för sökandens senaste räkenskapsperiod samt ett handelsregisterutdrag skall bifogas ansökan.

Vid behov skall i ansökan dessutom finnas en utredning om understödets effekter på konkurrensen.

Ansökan om förlängd användningstid för statsunderstödet skall göras inom den användningstid för understödet som anges i beslutet.

11 §
Långvariga projekt

Vid långvariga gemensamma projekt som består av flera enskilda evenemang skall en kostnadskalkyl för varje evenemang och en förteckning över de företag som deltar tillställas statsbidragsmyndigheten innan respektive evenemang börjar.

12 §
Utbetalning av statsunderstöd

Det slutliga beloppet av statsunderstöd fastställs och betalas till statsunderstödstagaren på grundval av de faktiska godtagbara kostnaderna efter att en godtagbar redovisning för understödets användning enligt 13 § har lagts fram för statsbidragsmyndigheten.

Vid långvariga eller omfattande projekt kan av det beviljade statsunderstödet på ansökan betalas i förskott 50 procent när projektet inleds och 30 procent när hälften av projektet har genomförts om genomförandet av projektet annars skulle äventyras. Om betalningen av förskott grundar sig på förbindelse att betala betydande summor i förskott eller andra motsvarande poster kan det belopp som betalas i förskott vid inledningen av projektet vara högre, dock högst 80 procent av det beviljade statsunderstödet.

13 §
Redovisning för användningen av statsunderstödet

Statsunderstödstagaren skall inom sex månader från det att den användningstid för understödet som anges i beslutet har löpt ut tillställa statsbidragsmyndigheten en redovisning för hur statsunderstödet har använts.

Redovisningen skall innehålla

1) en redogörelse för genomförandet av projektet jämfört med det planerade projektet,

2) redovisningar för projektets faktiska utgifter och inkomster, vid långvariga projekt skall inkomsterna och utgifterna specificeras för varje enskilt evenemang,

3) ett revisorsutlåtande, om inte annat anges i beslutet, samt

4) en bedömning av projektets resultat och effekt.

Statsbidragsmyndigheten har rätt att av statsunderstödstagaren kräva också andra uppgifter med anknytning till genomförandet och uppföljningen av projektet och till användningen av statsunderstödet.

3 kap.

Allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering

14 §
Beviljande av allmänt understöd

Organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering kan beviljas allmänt understöd för tillhandahållande av sådana rådgivnings-, informations- och sakkunnigtjänster som främjar särskilt små och medelstora företags förutsättningar för internationalisering. Allmänt understöd kan dessutom beviljas Finpro rf för de kostnader som orsakas av upprätthållandet av nätverket av exportcentraler.

15 §
Beloppet av allmänt understöd

Beloppet av allmänt understöd kan uppgå till totalt högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna vid beviljande av understöd så som bestäms i understödsbeslutet. Understödet kan överskrida 50 procent av de godtagbara kostnaderna i fråga om mer riskfyllda funktioner i organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln.

16 §
Ansökan om allmänt understöd

Ansökan om allmänt understöd skall göras före ingången av det verksamhetsår som täcks av understödet.

Ansökan skall innehålla

1) sökandens kontaktuppgifter och FO-nummer,

2) en verksamhetsplan och fastställd budget för det år för vilket allmänt understöd söks,

3) en redogörelse för uppföljningen och utvärderingen av uppnåendet av målen under verksamhetsåret,

4) bokslut, revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse för den senaste räkenskapsperioden.

17 §
Utbetalning av allmänt understöd

Det allmänna understödet kan betalas till understödstagaren i förskott under verksamhetsåret enligt en särskild betalningstidtabell, om detta är nödvändigt för att den understödda verksamheten skall kunna bedrivas ändamålsenligt.

18 §
Redovisning för användningen av understödet

En redovisning för användningen av det allmänna understödet skall tillställas statsbidragsmyndigheten. Om det allmänna understödet till en organisation eller sammanslutning som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering överstiger 30 procent av stödtagarens totala verksamhetskostnader ställer statsbidragsmyndigheten årligen upp specificerade resultatmål för den verksamhet för vilken stöd beviljas.

19 §
Inkomster och överskott

Inkomsterna av den verksamhet som täcks av det allmänna understödet beaktas vid beviljandet av understöd. Om det allmänna understödet täcker mer än hälften av de totala verksamhetskostnaderna skall av det överskott som uppstår vid verksamheten den del som motsvarar det beviljade understödet återbetalas. Av det belopp som skall återbetalas kan dock högst hälften ställas till stödtagarens disposition för att användas till utveckling av verksamheten eller något annat särskilt ändamål.

4 kap.

Ikraftträdande

20 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och är i kraft till den 31 december 2010.

På understöd som beviljats innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 december 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Pertti Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.