Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1180/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 4 kap. 8 §, 5 kap. 13 § 1 och 2 mom., 7 kap. 9 § 3 mom. samt 10 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten och 3 mom., 4 § 3 mom., 5 § 1 mom., 6 § 2 mom. och 10 §,

av dem 5 kap.13 § 2 mom. och 10 kap. 10 § sådana de lyder i lag 1364/2003 samt 10 kap. 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag 459/2005, samt

fogas till 10 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1364/2003, nya 3―5 mom., varvid det ändrade 3 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 6 och 7 mom., som följer:

4 kap.

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner

8 §
Inverkan av stöd för hemvård av barn på arbetslöshetsförmånerna

Arbetslöshetsförmånen minskas med stöd för hemvård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) som betalas till den arbetssökande eller hans eller hennes make. Det stöd för hemvård som betalas till maken avdras inte, om maken själv sköter barnet och därför eller på grund av moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) som betalas samtidigt inte skulle ha rätt till arbetslöshetsförmåner. Om båda makarna är arbetslösa och får arbetslöshetsförmåner, görs avdraget från arbetslöshetsförmånen till den make som får hemvårdsstödet.

5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

13 §
Självrisktid

Arbetslöshetsdagpenning betalas efter det att en person har varit arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån eller deltagit i utbildning enligt 10 kap. 3 §, om utbildningen har antecknats i en sysselsättningsplan, en tid som motsvarar sammanlagt sju fulla arbetsdagar under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Självrisktiden åläggs en gång per maximal utbetalningstid för arbetslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 7 § eller maximal utbetalningstid för utbildningsdagpenning enligt 10 kap. 6 §.

Som självriskdagar kan inte räknas de dagar då personen i fråga inte uppfyller villkoren i 2 kap. för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning eller för vilka personen inte är berättigad till arbetslöshetsdagpenning på grund av begränsningarna enligt 3 kap. eller berättigad till jämkad arbetslöshetsdagpenning på grund av att arbetstidsgränserna enligt 4 kap. 3 § överskrids. Som självriskdagar kan inte heller räknas de dagar då en person som deltar i sådan utbildning enligt 10 kap. 3 § som antecknats i en sysselsättningsplan uppfyller villkoren enligt 2 kap. 2 § 2 mom. eller 4 eller 5 §. Till självrisktiden räknas dock den i 3 kap. 3 § 4 mom. avsedda självrisktiden för dagpenning och rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen.


7 kap.

Allmänna bestämmelser om arbetsmarknadsstöd

9 §
Självrisktid

Till självrisktiden räknas även de dagar då personen i fråga efter det arbetslösheten börjat har varit arbetsoförmögen utan att för denna tid få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller annan motsvarande lagstadgad ersättning eller av arbetsgivaren lön för sjukdomstiden. Till självrisktiden räknas dessutom utbildningsdagar efter det arbetslösheten börjat vilka ingår i utbildning enligt 10 kap. 3 §, om utbildningen har antecknats i en sysselsättningsplan.


10 kap.

Bestämmelser om utbildningsdagpenning

3 §
Särskilda förutsättningar för erhållande av utbildningsdagpenning

Förutsättning för erhållande av utbildningsdagpenning är att sökanden när utbildningen inleds

1) under de omedelbart föregående 12 månaderna fått arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd för minst 65 arbetslöshetsdagar, samt


Om sökandens utbildning eller studier enligt 1 mom. ingår i en sysselsättningsplan, förutsätts det inte att villkoret enligt 2 mom. 1 punkten skall uppfyllas för att utbildningsdagpenning skall kunna erhållas.

När tiden i arbete enligt 2 mom. 2 punkten beräknas skall som tid som jämställs med arbete dessutom beaktas den tid

1) för vilken sökanden har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen eller specialvårdspenning för sådan tid för vilken han eller hon inte har intjänat pension enligt 2 mom. 2 punkten,

2) under vilken sökanden har varit vårdledig med stöd av lag eller kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal eller fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst, och

3) under vilken sökanden har varit arbetsoförmögen på grund av sjukdom, lyte eller skada och därvid fått pension enligt 2 mom. 2 punkten, rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Av den i 2 mom. 2 punkten avsedda tiden i arbete kan högst en fjärdedel vara sådan i 4 mom. avsedd tid som jämställs med arbete.

Arbetet och den tid som jämställs med arbete kan räknas sökanden till godo endast en gång när den i 2 mom. 2 punkten avsedda tiden i arbete beräknas. Om sökanden har fått stöd enligt lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997), räknas endast tid efter det stödet mottagits med i tiden i arbete.


4 §
Förutsättningar som gäller utbildningen

Om avsaknaden av allmänbildande utbildning utgör ett hinder för sysselsättning eller deltagande i yrkesutbildning och behovet av utbildning konstateras i en jobbsökarplan eller sysselsättningsplan, jämställs fullgörandet av grundskolans lärokurs eller slutförandet av gymnasiets lärokurs, om den studerande redan tidigare har bedrivit gymnasiestudier, med utbildning enligt 1 mom.


5 §
Utbildningsdagpenningens belopp

En studerande har rätt till utbildningsdagpenning för utbildningstiden. I utbildningsdagpenning betalas den arbetslöshetsförmån enligt denna lag som berörs av de bestämmelser som skulle tillämpas på personen i fråga om han eller hon vore arbetslös. På utbildningsdagpenning tillämpas likväl inte 6 kap. 3 a §. Om villkoret enligt 3 § 3 mom. tillämpas på sökanden, kan utbildningsdagspenning betalas efter den självrisktid som anges i 5 kap. 13 § eller 7 kap. 9 §.


6 §
Utbildningsdagpenningsperiodens längd

De betalda utbildningsdagpenningarna räknas till maximitiden om 500 dagar för arbetslöshetsdagpenningen enligt 6 kap. 7 §. Det sammanräknade antalet i utbildningsdagpenning och arbetslöshetsdagpenning betalda ersättningsdagar kan vara högst 565 dagar. Om sökanden innan han eller hon har fått arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd för minst 65 arbetslöshetsdagar, på basis av 3 § 3 mom. har inlett utbildning eller studier som ingår i en sysselsättningsplan, betalas utbildningsdagpenning och arbetslöshetsdagpenning för sammanlagt högst 500 dagar ökat med antalet betalda arbetslöshetsdagar innan utbildningen eller studierna inleddes. För utbildningstid efter maximitiden betalas en utbildningsdagpenning som är lika stor som arbetsmarknadsstödet högst tills personen i fråga har fått utbildningsdagpenning för 500 dagar.


10 §
Arbetskraftsbyråns skyldighet att lämna uppgifter

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskommissionen skall lämna den som betalar ut utbildningsdagpenningen upplysningar om dem som inlett utbildning enligt 4 § och om dem som är arbetslösa arbetssökande när utbildningen inleds, om de förutsättningar som bestäms i 2 kap. 2, 4 och 5 § samt om att utbildningen ingår i en sysselsättningsplan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Bestämmelserna i 5 kap. 13 § 1 och 2 mom., 7 kap. 9 § 3 mom., 10 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten samt 3―5 mom., 5 § 1 mom., 6 § 2 mom. samt 10 § tillämpas på den som efter lagens ikraftträdande påbörjar sådan utbildning på heltid som främjar hans eller hennes yrkesfärdigheter eller som på heltid återupptar sådana studier som främjar yrkesfärdigheterna och som avbrutits innan han eller hon blev arbetslös.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 130/2005
ShUB 27/2005
RSv 161/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.