1177/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) 3 §, 4 § 2 mom., 10 § och 12 § 1 mom., av dem 10 § sådan den lyder i lag 1141/2003, samt

fogas till lagen nya 9 a, 10 a och 10 b § samt till 12 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 §
Utvecklingscentralen

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio är en utvecklings- och sakkunnigorganisation för skogsbruket som utvecklar och koordinerar skogscentralernas riksomfattande samarbete och tillhandahåller tjänster för skogscentralerna, jord- och skogsbruksministeriet och andra instanser.

Angående utvecklingscentralens uppgifter bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Vid utvecklingscentralen finns en svenskspråkig enhet.

4 §
Styrning och tillsyn

Jord- och skogsbruksministeriet kan anförtro utvecklingscentralen uppgifter som gäller styrning av skogscentralerna i fråga om annat än uppgifter som innebär utövning av offentlig makt.

9 a §
Skogscentralens direktör och övriga personal

Skogscentralen har en direktör och tillräckligt stor övrig personal.

Skogscentralens direktör har till uppgift att leda, övervaka och utveckla skogscentralens verksamhet samt ansvara för verksamhetens resultat. Direktören sörjer även för beredningen av de ärenden som direktionen skall behandla och verkställandet av de beslut som direktionen fattar.

10 §
Utvecklingscentralens direktion

Utvecklingscentralen har en direktion med sju medlemmar. Direktionsmedlemmarna skall företräda sådan sakkunskap som är viktig med tanke på utvecklingscentralens verksamhet. Varje medlem har en personlig suppleant. Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter direktionen för fyra kalenderår i sänder och utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.

I direktionen finns fyra företrädare för skogscentralerna, en för staten, en för utvecklingscentralens personal samt en medlem som är förtrogen med organisationers utvecklingsverksamhet.

Av de medlemmar som företräder skogscentralerna skall minst två vara anställda vid en skogscentral. Av de medlemmar som företräder skogscentralerna företräder en den skogscentral som finns huvudsakligen för de svenskspråkiga områdena. Vid förordnandet av de medlemmar som företräder skogscentralerna skall landets olika delar och regional jämlikhet tas i beaktande.

Närmare bestämmelser om direktionens uppgifter, tillsättande och närmare sammansättning samt om övriga behövliga frågor som gäller direktionen utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 a §
Företrädare för personalen i direktionen

I direktionen har den medlem som företräder personalen samma rättigheter och skyldigheter som direktionens övriga medlemmar. Den medlem som företräder personalen har dock inte rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller val eller uppsägning av utvecklingscentralens ledning, ledningens avtalsvillkor, personalens anställningsvillkor eller stridsåtgärder.

10 b §
Utvecklingscentralens direktör och övriga personal

Utvecklingscentralen har en direktör och tillräckligt stor övrig personal.

Utvecklingscentralens direktör har till uppgift att leda, övervaka och utveckla utvecklingscentralens verksamhet samt ansvara för verksamhetens resultat. Direktören sörjer även för beredningen av de ärenden som direktionen skall behandla och verkställandet av de beslut som direktionen fattar.

12 §
Avgifter för prestationer

Skogscentralerna och utvecklingscentralen tar ut avgifter för sina prestationer. I fråga om de allmänna grunderna för när prestationer är avgiftsbelagda, för avgifternas storlek och för bestämmande av avgifterna och i fråga om behörighet att besluta om avgifter samt sökande av ändring i en avgift iakttas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).


Närmare bestämmelser om när skogscentralernas och utvecklingscentralens prestationer är avgiftsbelagda utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Utvecklingscentralens direktion fortsätter sitt arbete i den sammansättning den har när denna lag träder i kraft tills jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en direktion enligt denna lag. Mandatperioden för den direktion för utvecklingscentralen som tillsatts för första gången enligt denna lag upphör vid utgången av 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 175/2005
JsUB 10/2005
RSv 200/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.