Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1175/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 21 december 2005

Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter

Kommunikationsministeriet har med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, samt 15 b, 15 c och 137 a § i kommunikationsmarknadslagen(393/2003), sådana de lyder i lag 628/2003, föreskrivit:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om vissa av Kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna samt om de fasta avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Kommunikationsverket tar ut de fasta avgifter som bestäms i 8-10 § och 11 § 2 mom. i denna förordning, är:

1) rätt att använda ett kommunikationsnäts nummerkod eller abonnentnummer,

2) beviljande, ändring eller överföring av en nätkod eller annan kod för ett informationsnät,

3) upprätthållande av användningsrätten för en nätkod eller annan kod för ett informationsnät,

4) registrering av certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat som hänför sig till elektroniska signaturer,

5) bedömning av att kontrollorgan som bedömer anordningar för framställning av elektroniska signaturer överensstämmer med lagens krav.

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Kommunikationsverket tar ut en avgift som det fastställer enligt prestationens självkostnadsvärde, är:

1) förnyad kontroll av telenät som byggts av teleentreprenörer,

2) utnämning av kontrollorgan som bedömer anordningar för framställning av elektroniska signaturer, samt

3) bedömning av att certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat för allmänheten överensstämmer med lagens krav.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer, som Kommunikationsverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder, är:

1) prestationer av bedömningsorganet i anslutning till säkerställandet av den sameuropeiska specifikationsmotsvarigheten för teleterminalutrustning eller radioanläggningar,

2) behörighetsexamen inom amatörradiokommunikation,

3) självvald radioamatöridentifikation,

4) de trycksaker som inte hör till sådan informationsverksamhet som bedrivs med små kostnader,

5) den utbildning som inte hör till sådan informationsverksamhet som bedrivs med små kostnader,

6) sådant sändande av dokument för vars del kostnaderna inte ingår i avgifterna för någon annan avgiftsbelagd prestation som nämns i detta beslut, samt

7) andra prestationer av Kommunikationsverket vilka grundar sig på uppdrag.

Kommunikationsverket beslutar om de avgifter som tas ut för sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag, dock med beaktande av vad som bestäms i 34 § 4-6 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Avgifter som grundar sig på speciallagstiftning

Avgifter som Kommunikationsverket tar ut och som grundar sig på kommunikationsmarknadslagen är:

1) kommunikationsmarknadsavgift, samt

2) teleentreprenadavgift.

6 §
Kommunikationsmarknadsavgift

I enlighet med 15 a-15 c § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) tas en årlig kommunikationsmarknadsavgift ut årligen i en post.

Kommunikationsverket har rätt att av teleföretagen få de uppgifter om företagets omsättning under den period som föregår bestämmandet av teleavgiften som behövs för att fastställa avgiften. Företag som ingår i en koncern skall dessutom tillställa en utredning över vilka poster som uppkommit till följd av koncernbolagens inbördes televerksamhet och i enlighet med 15 b § 1 mom. i kommunikationsmarknadslagen dragits av från omsättningen av televerksamheten. Teleföretaget skall lämna uppgifterna till Kommunikationsverket inom en månad efter det att bokslutet fastställts. Till utredningen skall fogas en kopia av det fastställda bokslutet och koncernbokslutet.

7 §
Teleentreprenadavgift

Hos teleentreprenörer tas en i 137 a § 1 mom. i kommunikationsmarknadslagen fastställd teleentreprenadavgift ut årligen i två poster. Avgiften uppbärs enligt det register över teleentreprenörer som upprätthålls av Kommunikationsverket per den 1 januari.

8 §
Avgifter för numrering av kommunikationsnäten

Enligt 49 § i kommunikationsmarknadslagen är teleföretag och andra personer som får ett nummer eller prefix skyldiga att till Kommunikationsverket betala en fast avgift, vars storlek årligen är som följer:

1) avgift för abonnentnummer:
nummer i ett allmänt fast telefonnät 0,20 euro/ anslutning
nationellt portabelt nummer i ett allmänt fast telefonnät 0,40 euro/ anslutning
nummer i ett allmänt mobiltelefonnät 0,20 euro/ anslutning
2) avgift för operatörsprefix:
tresiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 15 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 3 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 600 euro
tresiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 35 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 7 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 1 400 euro
femsiffrigt allmänt operatörsprefix 2 000 euro
3) avgift för riktnummer i mobiltelefonnät:
tresiffrigt riktnummer 10 000 euro
fyrsiffrigt riktnummer 2 000 euro
femsiffrigt riktnummer 400 euro
4) avgift för servicenummer och avgift för en nationell abonnentnummerserie i ett fast telefonnät:
fyrsiffrigt nummer i ett enskilt teleområde 800 euro
minst femsiffrigt nummer i ett enskilt teleområde 160 euro
tresiffrigt nationellt nummer 25 000 euro
fyrsiffrigt nationellt nummer 5 000 euro
femsiffrigt nationellt nummer 1 000 euro
minst sexsiffrigt nationellt nummer 200 euro
5) avgift för datanätskod (DNIC): 8 000 euro
6) avgift för tekniskt prefix:
internationell signaleringspunktkod 1 600 euro
nationell signaleringspunktkod 0,8 euro
CUG-prefix 0,8 euro
centrex-teleföretagsprefix 35 euro
MNC-prefix 340 euro
NCC-prefix 170 euro
teleföretagskod 170 euro
7)avgift för kortmeddelandeservicenummer:
femsiffrigt kortmeddelandeservicenummer 120 euro
sexsiffrigt kortmeddelandeservicenummer 80 euro
Hos den som ansöker om ett nationellt portabelt telefonnummer tas en registreringsavgift ut enligt följande:
1) beviljande av rätt att använda 1-9 nummer 17 euro
2) beviljande av rätt att använda 10-1 000 nummer 50 euro
3) beviljande av rätt att använda över 1 000 nummer 170 euro
9 §
Domännamnsavgifter och intygsavgifter för domännamnsregistret

Kommunikationsverket beviljar på ansökan ett nytt domännamn och överföring av ett domännamn i enlighet med 5 och 8 § i lagen om domännamn (228/2003). En domännamnsavgift om 55 euro tas ut för beviljande av ett nytt domännamn, ändring av ett domännamn och överföring av ett domännamn. En namnserveravgift om 22 euro tas ut för ändring av namnservrar.

Kommunikationsverket ger på begäran intyg ur domännamnsregistret i enlighet med 17 § 1 mom. 7 punkten i lagen om domännamn. En intygsavgift för domännamnsregistret om 5 euro uppbärs för elektroniska intyg över ett domännamn, och en intygsavgift för domännamnsregistret om 10 euro uppbärs för andra än elektroniska intyg.

10 §
Avgifter för registrering av certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat som hänför sig till elektroniska signaturer

För registrering av en anmälan om certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat för allmänheten tas i registreringsavgift ut 3 000 euro.

11 §
Utnämnings- och kontrollorgansavgifter i fråga om kontrollorgan som bedömer anordningar för framställning av elektroniska signaturer

Hos ett företag som lämnat in en ansökan om utnämning till kontrollorgan enligt 6 § i lagen om elektroniska signaturer tas ut en utnämningsavgift som bestäms på basis av den tid som använts för bedömningen av om de krav som ställs på kontrollorgan är uppfyllda. I avgift för utnämningen tas ut 70 euro för varje arbetstimme.

Dessutom tas hos kontrollorganet för bedömning av att kontrollorganet som bedömer säkra anordningar för framställning av elektroniska signaturer överensstämmer med lagens krav årligen ut en kontrollorgansavgift om 3 000 euro.

12 §
Certifikatavgift

En certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat för allmänheten och som gjort en i 9 § i lagen om elektroniska signaturer avsedd anmälan, är skyldig att till Kommunikationsverket halvårsvis betala en certifikatavgift om 0,25 euro per varje kvalificerat certifikat som certifikatutfärdaren beviljat i Finland och som gällde vid utgången av den faktureringsperiod som föregår uttagandet av certifikatavgiften, dock minst 3 500 euro och högst 40 000 euro per faktureringsperiod.

Faktureringsperioderna för certifikatavgiften är 1.1-30.6 och 1.7-31.12. Certifikatavgiften tas ut första gången för den närmast följande faktureringsperioden efter registreringen av certifikatutfärdaren.

13 §
Avgifter för avslagsbeslut

De avgifter som avses i 9 § och 11 § 1 mom. i denna förordning uppbärs även för avslagsbeslut.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.