1172/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet, ändras i statsrådets förordning av den 1 mars 2000 om utrikesförvaltningen (256/2000) 2 § 2 mom., 5 §, 23 § 1 och 2 mom. och 25 § 2 mom., av dem 2 § 2 mom. och 5 § sådana de lyder i förordning 1053/2003, som följer:

2 §
Myndighet som tillsätter tjänster inom utrikesförvaltningen

Statsrådet utnämner utrikesråden i andra fall än de som nämns i 15 § 1 mom. i lagen om utrikesförvaltningen. Statsrådet utnämner också ambassadråden, lagstiftningsråden, konsultativa tjänstemännen, handelsråden, försvarsråden, militärrepresentanterna och biträdande militärrepresentanterna.


5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna inom utrikesförvaltningen

Behörighetsvillkoren för tjänster inom utrikesförvaltningen är utöver vad som i statstjänstemannalagen bestäms om finskt medborgarskap och i 6 § om språkkunskap

1) för statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterare, utrikesråd, ambassadråd och utrikessekreterare att han eller hon har konstaterats vara behörig för tjänsten på det sätt som anges i 9 § eller vunnit behörighet för den enligt grunder som gällt tidigare, för statssekreteraren som kanslichef och understatssekreterare dessutom förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för attaché högre högskoleexamen eller sådan erfarenhet som gallrings- och utbildningsnämnden kräver för en allmän tjänst inom utrikesförvaltningen,

3) för administrativ utrikessekreterare och administrativ attaché högskoleexamen eller examen på institutnivå eller sådan, särskilt inom utrikesförvaltningen uppnådd förmåga och skicklighet som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas med framgång, eller godkänd genomgång av en orienteringskurs i internationella frågor,

4) för konsultativ tjänsteman, handelsråd och handelssekreterare högre högskoleexamen,

5) för ekonomiplaneringschef, säkerhetschef, fastighetsdirektör och datadirektör högre högskoleexamen och i praktiken visad ledarförmåga,

6) för lagstiftningsråd, lagstiftningssekreterare och juridisk rådgivare juris kandidat- eller magisterexamen,

7) för specialsakkunnig högre högskoleexamen eller annars goda förutsättningar att sköta tjänsten,

8) för försvarsråd och försvarspolitisk specialsakkunnig högre högskoleexamen,

9) för militärrepresentant och biträdande militärrepresentant generalstabsofficersexamen,

10) för militärsakkunnig officersexamen eller institutofficersexamen,

11) för sakkunnig inom gränsövervakning officersexamen, institutofficersexamen eller gräns- eller sjöbevakarexamen,

12) för IT-chef, redovisningschef, telekommunikationschef, utbildningschef, specialforskare, överinspektör, ekonomisekreterare, övertranslator, utbildningssekreterare och forskare högre högskoleexamen, för forskare i arkivuppgifter dessutom examen på arkivområdet, samt för bibliotekarie högre högskoleexamen som inbegriper eller utöver vilken har slutförts de studier på området för biblioteks- och informationstjänster som krävs,

13) för utredningssekreterare, inspektör, kamrer och revisor högskoleexamen, för arkivarie högskoleexamen och examen på arkivområdet samt för informatiker högskoleexamen eller utbildning i hantering av informationsresurser, samt

14) för translator högskoleexamen eller annan lämplig examen.

Av de tjänstemän som avses i 4–14 punkten krävs dessutom förtrogenhet med de uppgifter som ingår i tjänsten.

23 §
Behörighetsvillkor för beskickningschefer och ledande tjänstemän

Till chef för en ambassad, en ständig representation, en särskild representation och ett generalkonsulat förordnas ett utrikesråd.

Till chef för en legation och till ledande tjänsteman vid en ambassad eller en legation förordnas ett utrikesråd eller ett ambassadråd.


25 §
Tjänstetitlar vid beskickningarna

Beskickningscheferna och de ledande tjänstemännen har följande tjänstetitlar:

1) ett utrikesråd som är chef för en ambassad, en ständig representation eller en särskild representation har tjänstetiteln befullmäktigad utomordentlig ambassadör,

2) ett utrikesråd eller ett ambassadråd som är chef för en legation har enligt beslutet om förordnande till uppgiften tjänstetiteln utomordentligt sändebud och befullmäktigad minister eller chargé d'affaires,

3) chefen för ett generalkonsulat har tjänstetiteln generalkonsul, chefen för ett konsulat tjänstetiteln konsul och chefen för ett vicekonsulat tjänstetiteln vicekonsul, och

4) en ledande tjänsteman vid en ambassad eller en legation har tjänstetiteln chargé d'affaires ad interim.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2005

Ställföreträdare för utrikesministern, Statsminister
Matti Vanhanen

Lagstiftningsrådet
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.