1171/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om utrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. och 25 § 1 mom. i lagen av den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003) samt 14 § 3 mom., 19 § 2 mom. och 28 § 2 mom. i lagen av den 25 februari 2000 om utrikesförvaltningen (204/2000):

1 §
Ministeriets uppgifter

Till utrikesministeriets uppgifter hör

1) beredning och verkställande av utrikes- och säkerhetspolitiken,

2) meddelanden till andra stater och internationella organisationer om utrikespolitiskt betydelsefulla ställningstaganden,

3) fredsbevarande verksamhet, militär och civil krishantering till de delar dessa hör till området för utrikes- och säkerhetspolitiken,

4) uppgifter som hänför sig till multilateral vapenkontroll och nedrustning,

5) internationella människorättsfrågor,

6) beredning och verkställande av Europeiska gemenskapens handelspolitik samt övriga handelspolitiska frågor,

7) internationella handelsekonomiska relationer, myndighetstjänster utomlands för främjande av export och investeringar samt internationellt samarbete när det gäller exportkontroll och exportkontroll av produkter med dubbel användning,

8) frågor som gäller tillträde till marknaden, handelshinder, importskydd och antidumpning,

9) beredning och verkställande av biståndspolitiken och utvecklingssamarbetet,

10) frågor som gäller Internationella utvecklingsfonden och utvecklingsfrågor i Världsbanksgruppen samt afrikanska, asiatiska och latinamerikanska utvecklingsbankgrupper, Nordiska utvecklingsfonden och Internationella jordbruksutvecklingsfonden samt delvis frågor som gäller Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken,

11) frågor som gäller humanitärt bistånd,

12) närområdessamarbete,

13) samordning av det nordiska samarbetet,

14) ärenden som gäller beredning och verkställande av fördrag och andra internationella förpliktelser inom ministeriets ansvarsområde och i frågor som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde samt utvecklande av den lagberedning som gäller ikraftsättande av fördrag,

15) ärenden som gäller registrering och deponering av fördrag samt övriga uppgifter som grundar sig på traktaträtten,

16) utvecklande av folkrätten och övriga folkrättsliga frågor,

17) bevakning av finländares intressen och rättigheter utomlands, konsulära tjänster vid beskickningar i utlandet samt styrning av beskickningarna när det gäller andra myndighetsuppgifter,

18) diplomat- och tjänstepass,

19) företrädande av Finland i internationella rättskipnings- och undersökningsorgan samt övriga ärenden som gäller sådana organ,

20) företrädande av Finland i Europeiska gemenskapernas domstolar och i överträdelseförfarandet gällande Finland i dess egenskap av medlem i Europeiska unionen,

21) finska diplomatiska beskickningar och konsulära beskickningar i främmande stater, representationer vid internationella organisationer och sammanslutningar samt övrig utrikesrepresentation,

22) ärenden som gäller internationella organisationer, institutioner och andra sammanslutningar, vilka inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

23) besök på statsöverhuvuds-, statsminister- och utrikesministernivå, ärenden som gäller det internationella protokollet samt statliga högtidligheter,

24) främmande staters diplomatiska och konsulära representation samt internationella organisationers representation i Finland,

25) internationella medie- och kulturrelationer inom ministeriets ansvarsområde samt främjande av kännedomen om Finland, och

26) uppdraget som Finlands nationella säkerhetsmyndighet vid uppfyllandet av internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet i enlighet med lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004).

Till utrikesministeriets uppgifter hör dessutom beredning av ärenden som gäller Fonden för industriellt samarbete Ab.

2 §
Organisation

Vid ministeriet finns en politisk avdelning, en handelspolitisk avdelning, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern, en avdelning för globala frågor, en administrativ avdelning, en rättsavdelning, en protokollavdelning samt en informations- och kulturavdelning. Vid ministeriet finns dessutom en planerings- och forskningsenhet och en enhet för intern granskning vilka lyder under statssekreteraren som kanslichef.

3 §
Biträdande organ

I anslutning till ministeriet finns en gallrings- och utbildningsnämnd, en ersättningsnämnd för utrikesrepresentationen och en nämnd för utlandshälsovård.

I anslutning till ministeriet kan även finnas andra biträdande organ enligt vad som föreskrivs särskilt.

4 §
Personal

I uppgifter vid utrikesministeriet tjänstgör tjänstemän som innehar tjänster som är gemensamma för utrikesförvaltningen. Vid ministeriet kan dessutom finnas personal i arbetsavtalsförhållande och praktikanter.

5 §
Förordnanden att sköta uppgifter

I fråga om de uppgifter vid ministeriet till vilka innehavarna förordnas av republikens president bestäms i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000).

Statsrådet förordnar avdelningscheferna, biträdande avdelningscheferna och inspektören inom utrikesförvaltningen till deras uppgifter, om inte något annat föreskrivs.

Utrikesministeriet förordnar till övriga uppgifter vid ministeriet.

6 §
Behörighetsvillkor för vissa uppgifter

Till uppgiften som avdelningschef, biträdande avdelningschef, biträdande protokollchef och till uppgiften som inspektör inom utrikesförvaltningen förordnas ett utrikesråd.

Till uppgiften som chef för någon annan verksamhetsenhet än en sådan som avses i 1 mom. förordnas en allmän tjänsteman som innehar en tjänst som utrikessekreterare eller en motsvarande eller högre tjänst, eller en specialtjänsteman som har en för uppgiften lämplig högre högskoleexamen.

Behörighetsvillkor i uppgiften som avdelningschef är dessutom förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap, i de övriga uppgifter som avses i 1 mom. förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och i praktiken visad ledarförmåga samt i de uppgifter som avses i 2 mom. lämplighet för ledaruppgifter.

7 §
Avgörande av vissa ärenden utan föredragning

Vid protokollavdelningen kan sådana ärenden avgöras utan föredragning som gäller uppehållstillstånd och utlåtanden i skatteärenden i fråga om personalen vid främmande staters och internationella organisationers representationer i Finland.

8 §
Rätt att förbehålla sig beslutanderätt

Utöver vad som någon annanstans bestäms om tjänstemäns rätt att förbehålla sig beslutanderätten kan en chef för en verksamhetsenhet vid ministeriet förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars skall avgöras av en underlydande.

9 §
Titlar

Vid rättsavdelningen har chefen för enheten för EU-domstolsärenden titeln direktör för EU-domstolsärenden och chefen för enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden titeln direktör för människorättsdomstolsärenden.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 15 maj 2003 om utrikesministeriet (349/2003) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2005

Ställföreträdare för utrikesministern, Statsminister
Matti Vanhanen

Lagstiftningsrådet
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.