1166/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 1 a och 2 § i lagen om apoteksavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/1946) 2 §, sådan den lyder i lag 965/2004, samt

fogas till 1 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 701/2002, en ny 1 a-punkt som följer:

1 a §

Från den mervärdesskattefria omsättningen dras ytterligare följande mervärdesskattefria poster av:


1 a) värdet av försäljningen av sådana läkemedelspreparat avsedda för substitutionsbehandling med nikotin som enligt läkemedelslagen får säljas även på andra ställen än på apotek,


2 §

Apoteksavgiften fastställs enligt omsättningsgrupper på följande sätt:

Apotekets omsättning Apoteksavgiften Avgiftspro-
vid omsättning- cent för om-
ens nedre gräns sättning som
överstiger
den nedre
gränsen
672 662 - 784 398 - 6
784 398 - 1 008 620 6 704 7
1 008 620 - 1 232 591 22 400 8
1 232 591 - 1 569 792 40 317 9
1 569 792 - 2 017 238 70 665 9,5
2 017 238 - 2 465 929 113 173 10
2 465 929 - 2 914 371 158 042 10,25
2 914 371 - 3 699 516 204 007 10,5
3 699 516 - 4 819 872 286 447 10,75
4 819 872 - 406 886 11

Apoteksavgiften fastställs i fulla euro. En apoteksavgift som är mindre än fem euro tas inte ut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning 2005. Bestämmelserna i 1 a § 2 mom. 1 a-punkten tillämpas dock första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av omsättningen 2006.

RP 126/2005
ShUB 33/2005
RSv 197/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.