1156/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om upphävande av vissa bestämmelser som hänför sig till nettoinkomsten av skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs

1) i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 1 § 4 mom., 7 § 4 punkten, 11 § och mellanrubriken före 11 §, 11 a, 12―14, 14 a, 15 b och 20 §,

av dem 1 § 4 mom., 7 § 4 punkten och 12 § sådana de lyder i lag 1541/1992, 11 och 20 § sådana de lyder i lag 718/1990 och i nämnda lag 1541/1992, 11 a § sådan den lyder i lag 335/2005, 13 § sådan den lyder i lagarna 899/2001 och 869/2003 och i nämnda lagar 718/1990 och 1541/1992, 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 131/1987, 14 a § sådan den lyder i nämnda lagar 718/1990 och 1541/1992 och i lag 726/1998 samt 15 b § sådan den lyder i nämnda lagar 718/1990, 1541/1992 och 726/1998,

2) i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 § 3 mom. och 96 § 1 mom. 2 punkten, av dem 15 § 3 mom. sådant det lyder i lag 565/2004,

3) i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 6 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 1154/2005, samt

4) i lagen av den 24 augusti 1990 om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk (718/1990) 3―6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 212/2005
FiUB 43/2005
RSv 215/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.