1153/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 5 § i lagen om centralskattenämnden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 juli 1996 om centralskattenämnden (535/1996) 5 § 3 mom. som följer:

5 §
Förhandsavgörande

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande som gäller inkomstskatt och mervärdesskatt skall på yrkande av sökanden iakttas med bindande verkan vid den beskattning för vilken det har meddelats. Den som är skyldig att uppbära skatt skall dock iaktta avgöranden enligt lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) och lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) efter att ha fått del av beslutet eller, om sökanden är skattskyldig, sedan denne yrkat att beslutet skall iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 144/2005
FiUB 44/2005
RSv 218/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.