1152/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 2 § 1 mom., 5 § 2 mom., 15 § och 25 § 2 mom.,

av dem 5 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1084/1993, 15 § sådan den lyder i sistnämnda lag och 25 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1087/2005, som följer:

2 §
Fastighet

Med fastighet avses i denna lag sådan tomt, lägenhet och annan självständig enhet för jordinnehav i Finland som har införts eller bör införas som fastighet i det fastighetsregister som avses i fastighetsregisterlagen (392/1985).


5 §
Ägare och innehavare som är likställd med ägare

Med innehavare som är likställd med ägare avses den som vid ingången av kalenderåret

1) har ständig besittningsrätt till fastigheten, eller

2) har vederlagsfri besittningsrätt till fastigheten med stöd av 3 kap. 1 a § 2 mom. i ärvdabalken (40/1965), testamente eller någon annan sådan grund, vars giltighet inte grundar sig på ett avtal som ingåtts av fastighetens ägare eller tidigare ägare.


15 §
Värdering av fastighet

Vid tillämpningen av denna lag anses som en fastighets värde det värde som enligt 5 kap. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) samt de bestämmelser och beslut som meddelats med stöd av den räknas ut för kalenderåret före det år då fastighetsskatten påförs. Värdet av en fastighet som hör till företagsförmögenhet räknas ut enligt samma grunder.

25 §
Skatteförhöjning, rättelse av beskattningen och följdändring

Såsom uppgifter som den skattskyldige lämnat beaktas vid bedömningen av förutsättningarna för skatteförhöjning eller rättelse av beskattningen, förutom uppgifter som lämnats på sådan uppmaning som avses i 16 §, även uppgifter och handlingar som den skattskyldige har lämnat för verkställande av inkomstbeskattning eller som han lämnat om sin förmögenhet med stöd av lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången när fastighetsskatten påförs för 2007.

RP 144/2005
FiUB 44/2005
RSv 218/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.