1151/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 1 § 1 mom., 3 § 1 mom. och 23 § 1 mom.,

av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 707/2003 och 23 § 1 mom. sådant det lyder i lag 859/2001, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Förskottsuppbörd verkställs för betalning av de skatter och avgifter som enligt vad som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) skall betalas till staten, kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten på grundval av den skattepliktiga inkomsten enligt inkomstskattelagen (1535/1992). Bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att verkställa förskottsinnehållning för betalning av den försäkrades sjukförsäkringspremie även då den lön som betalas till den försäkrade är skattefri utlandsarbetsinkomst med stöd av 77 § i inkomstskattelagen finns i 18 kap. 11 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004).


3 §
Kravet på motsvarighet

Om något annat inte följer av 4 §, skall förskottsinnehållningens belopp så noggrant som möjligt motsvara de sammanlagda belopp av skatter och avgifter som den skattskyldige, enligt den lag om skatteskalorna som gäller för skatteåret och de övriga skattegrunder som skall tillämpas under skatteåret, skall betala för sin inkomst som är underkastad förskottsinnehållning. Vid förskottsbetalning påförs den skattskyldige ett belopp som så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda belopp av skatter och avgifter som den skattskyldige, enligt de skattegrunder som skall tillämpas under skatteåret, skall betala för sina inkomster, minskat med det belopp som beräknas inflyta i form av förskottsinnehållning och gottgörelse för bolagsskatt.


23 §
Verkställande av förskottsbetalning

För betalning av skatt som debiteras på grund av inkomst av näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet, såsom uthyrningsverksamhet och vinst av egendomsöverlåtelse verkställs förskottsbetalning, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller bestäms med stöd av denna lag. Förskottsbetalning verkställs också om förskottsinnehållning inte kan verkställas, till exempel om betalaren inte är skyldig att verkställa förskottsinnehållning eller om han har befriats från innehållningsskyldigheten. Förskottsbetalning verkställs dock inte på en inkomst som fåtts på grundval av en i 66 § i inkomstskattelagen avsedd anställningsoption, förutom på den skattskyldiges egen begäran.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 144/2005
FiUB 44/2005
RSv 218/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.