1149/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1544/1992 och 719/2004, och

ändras lagens rubrik samt 1 § 1 och 2 mom., 2 § 2 mom., 16 § 1 mom. och 21 § 2 mom.,

sådana de lyder, 1 § 1 mom., 2 § 2 mom. och 21 § 2 mom. i lag 856/2005, 1 § 2 mom. i lag 1544/1992 samt 16 § 1 mom. i lag 1563/1995, som följer:

Lag

om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

1 §

En begränsat skattskyldig skall betala inkomstskatt till staten samt kommunen enligt denna lag.

Angående begränsad skattskyldighet föreskrivs i inkomstskattelagen (1535/1992).


2 §

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas på motsvarande sätt vad som på annat ställe i skattelagstiftningen föreskrivs om skatteplikt för en begränsat skattskyldigs inkomster samt om avdrag från dem. Vid uppbörd av källskatt görs från inkomsten endast det avdrag som avses i 6 §.

16 §

Skatt på inkomst som avses i 13 § skall påföras den skattskyldige i den ordning som anges i lagen om beskattningsförfarande. Angående användning av förskott samt i fråga om straffbestämmelser gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i eller med stöd av lagen om beskattningsförfarande. Angående skatteuppbörd och redovisning av skatter gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i eller med stöd av lagen om skatteuppbörd (609/2005).


21 §

På sökande av ändring i beskattning i fråga om inkomst som avses i 13 § liksom på bestämmande av andel som avses i 13 § 1 mom. 3 punkten tillämpas lagen om beskattningsförfarande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2006.

RP 144/2005
FiUB 44/2005
RSv 218/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.