1148/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 18 december 1995 om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995) 4 § 5 mom., sådant det lyder i lag 1178/2004, och

ändras 1 § som följer:

1 §
Undanröjande av internationell dubbelbeskattning

I denna lag föreskrivs om undanröjande av internationell dubbelbeskattning av inkomst som förvärvats i en främmande stat.

Denna lag tillämpas också när ett internationell avtal innehåller en bestämmelse om undanröjande av dubbelbeskattning av inkomst, om inte något annat bestäms i avtalet.

Denna lag tillämpas på de statliga inkomstskatterna, kommunalskatten, kyrkoskatten och inkomstskatten för samfund.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Den ändring som avser 4 § 5 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för 2006.

På fall som gäller undanröjande av internationell dubbelbeskattning 2005 och tidigare år tillämpas dock fortfarande de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

RP 144/2005
FiUB 44/2005
RSv 218/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.