1147/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 37 § i tonnageskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tonnageskattelagen av den 5 juni 2002 (476/2002) 37 § som följer:

37 §
Det matematiska värdet för aktierna i ett bolag

Vid uträknandet av beloppet av ett bolags nettoförmögenhet enligt 2 kap. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) och vid värderingen av egendomsposter som hör till nettoförmögenheten anses avdrag från egendomsposter i fråga om tillgångar som hör till tonnagebeskattad verksamhet ha gjorts till de belopp som anges i 36 § i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid beskattning för 2006.

RP 144/2005
FiUB 44/2005
RSv 218/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.