1146/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 51 c och 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamehet (360/1968) 51 c § och 52 c § 3 mom.,

sådana de lyder, 51 c § i lag 661/1989 och 52 c § 3 mom. i lag 1733/1995, som följer:

51 c §

Vid ändringar av företagsform skall iakttas vad 24 och 28 § i inkomstskattelagen föreskriver om ändringar av verksamhetsformen.

52 c §

Reserver som dragits av vid beskattningen av det överlåtande bolaget och som hänför sig till en viss verksamhet överförs till det övertagande bolag som har övertagit den verksamhet som reserven hänför sig till. Övriga reserver överförs till de övertagande bolagen i samma proportion som det överlåtande bolagets nettoförmögenhet överförs till de övertagande bolagen. Med nettoförmögenhet avses bolagets nettoförmögenhet enligt 2 kap. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) vid fissionsögonblicket.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid beskattning för 2006. Lagens 52 c § tillämpas på delningar som har skett den 1 januari 2006 eller därefter.

RP 144/2005
FiUB 44/2005
RSv 218/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.