1145/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 1 § 2 mom., 3 § 1 och 2 mom., 7, 10 och 58 §, 84 § 1 mom. och 85 § 1 mom.,

av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 997/1996, 7, 10 och 58 § sådana de lyder i lag 1079/2005, 84 § 1 mom. sådant det lyder i lag 536/1996 och 85 § 1 mom. sådant det lyder i lag 505/1998, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Lagen tillämpas på följande skatter och avgifter:

1) skatt som skall betalas till staten på inkomst (statsskatt),

2) skatt som skall betalas till kommunen på inkomst (kommunalskatt),

3) skatt som skall betalas på ett samfunds och en samfälld förmåns inkomst (samfunds inkomstskatt),

4) skatt som skall betalas till den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet (kyrkoskatt), och

5) försäkrads premie till Folkpensionsanstalten (sjukförsäkringspremie).


3 §
Skatteåret

Skatt skall betalas på inkomst som den skattskyldige har haft under skatteåret.

Skatteåret sammanfaller med kalenderåret eller, om den räkenskapsperiod som avses i bokföringslagen (1336/1997) inte utgörs av ett kalenderår, med den eller de räkenskapsperioder som har löpt ut under kalenderåret.


7 §
Skyldighet att lämna in skattedeklaration eller annan deklaration

För beskattningen skall en skattskyldig meddela skattemyndigheten sina skattepliktiga inkomster, de avdrag som skall göras från dessa, uppgifter om sina tillgångar och skulder samt övriga uppgifter som påverkar beskattningen.

Till fysiska personer och dödsbon, som kan antas ha haft skattepliktig inkomst eller i 10 § 2 och 3 mom. avsedda tillgångar eller skulder under skatteåret, skickar skattemyndigheten en förhandsifylld skattedeklaration som baserar sig på de uppgifter som finns hos skattemyndigheten.

Den skattskyldige skall granska uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga, skall den skattskyldige rätta och komplettera uppgifterna samt återsända skattedeklarationen. Om uppgifterna är riktiga och den skattskyldige inte har några andra skattepliktiga inkomster, avdrag, tillgångar eller skulder eller några andra uppgifter eller yrkanden som påverkar beskattningen, återsänds inte skattedeklarationen, om skattemyndigheten inte kräver det särskilt. För näringsverksamhet och jordbruk skall dock en skattedeklaration alltid lämnas in. En skattskyldig som bedriver skogsbruk skall lämna in en skattedeklaration för skogsbruk. Ingen skattedeklaration behöver dock lämnas in för skogsbruk, om den skattskyldige under skatteåret inte har haft inkomst av eller avdrag för skogsbruket eller andra uppgifter som påverkar beskattningen.

Om den skattskyldige inte återsänder den förhandsifyllda skattedeklarationen, anses han ha lämnat in en skattedeklaration som överensstämmer med uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Fysiska personer och dödsbon som inte fått en förhandsifylld skattedeklaration enligt 2 mom. och som under skatteåret har haft skattepliktiga inkomster eller i 10 § 2 och 3 mom. avsedda tillgångar eller skulder eller andra uppgifter som påverkar beskattningen, skall utan uppmaning lämna in en skattedeklaration.

Samfund, sammanslutningar och alla andra skattskyldiga som under skatteåret har haft skattepliktig inkomst eller tillgångar eller skulder eller som har andra uppgifter som påverkar beskattningen, skall för beskattningen utan uppmaning lämna in en skattedeklaration. Samfund som avses i 20―22 § i inkomstskattelagen, samfällda förmåner, bostadsaktiebolag samt sådana fastighetsaktiebolag och bostadsandelslag vars aktier eller andelar medför rätt att besitta en viss lägenhet behöver dock inte utan uppmaning lämna in en skattedeklaration enbart över sina tillgångar och skulder, om det inte är fråga om uppgifter som förändrats under skatteåret och som inverkar på fastighetsbeskattningen. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Skyldig att lämna in en skattedeklaration är dessutom var och en som skattemyndigheten särskilt avkräver en sådan.

Den skattskyldige skall för beskattningen lämna in också andra deklarationer som rör beskattningen än de ovan nämnda. Skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om när och hur deklarationerna skall lämnas in samt om deklarationsförfarandet i övrigt.

10 §
Innehållet i en skattedeklaration eller annan deklaration

I en skattedeklaration och dess bilaga eller i en annan deklaration skall lämnas de uppgifter som avses i 7 § 1 mom. och utredningar om dem. Skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om uppgifterna och utredningarna samt på vilket sätt de skall lämnas. Till skattedeklarationen fogas inga verifikationer, om Skattestyrelsen inte bestämmer något annat av orsaker som hänför sig till skattekontrollen.

Fysiska personer och dödsbon skall i sin skattedeklaration lämna uppgifter och utredningar om dem endast om följande tillgångar i sin ägo:

1) fastigheter samt i 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten i fastighetskattelagen (654/1992) avsedda tillgångar,

2) aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag samt i andra aktiebolag och andelar i andra samfund,

3) andra värdepapper och värdeandelar, dock inte masskuldebrev som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990),

4) andelar i öppna bolag, kommanditbolag och andra sammanslutningar,

5) besittnings- och nyttjanderätt till förmögenhet,

6) tillgångar som hör till affärs- och yrkesverksamhet samt gårdsbruk.

Fysiska personer och dödsbön skall i sin skattedeklaration lämna uppgifter endast om följande skulder:

1) lån som beviljats av kreditinstitut och finansiella institut samt av andra instanser som avses i 16 § 5 mom.,

2) andra lån vars ränta är avdragbar i beskattningen.

Skattestyrelsen kan utfärda närmare föreskrifter om deklarering av tillgångar och skulder som avses i 2 och 3 mom.

58 §
Avstående från rättelse av beskattningen

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel behöver inte verkställas, om den inkomst som inte beskattas är obetydlig och om inte kravet på jämlikhet vid beskattningen eller någon annan orsak kräver att beskattningen rättas.

84 §
Ansökan om förhandsavgörande hos centralskattenämnden

Centralskattenämnden kan på skriftlig ansökan av den skattskyldige eller sammanslutningen meddela förhandsavgörande om inkomstbeskattningen så som lagen om centralskattenämnden (535/1996) föreskriver.


85 §
Sökande av förhandsbesked hos skatteverket

Skatteverket kan på skriftlig ansökan av den skattskyldige eller sammanslutningen i fråga om inkomstskatt meddela besked om hur skatteverket kommer att förfara i det ärende som avses i ansökan (förhandsbesked).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2006.

RP 144/2005
FiUB 44/2005
RSv 218/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.