1144/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 9 § 1 mom., 10 § och 55 § 2 mom.,

av dem 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag 520/1959 och 55 § 2 mom. sådant det lyder i lag 559/2005, samt

fogas till 55 §, sådan den lyder i lagarna 1110/1994, 507/1998, 909/2001 och i nämnda lag 559/2005, nya 3 och 4 mom., varvid de nuvarande 3―6 mom. blir 5―8 mom., som följer:

9 §

Till grund för arvsskatten läggs det gängse värde som egendomen hade vid skattskyldighetens inträde. Med gängse värde avses egendomens sannolika överlåtelsepris.


10 §

En räntefri fordran som inte har förfallit till betalning vid skattskyldighetens inträde ges med avvikelse från 9 § 1 mom. det värde som den hade vid skattskyldighetens inträde, beräknat enligt en räntesats om åtta procent och med beaktande av endast hela år.

Värdet av en nyttjanderätt, pension och annan förmån för den skattskyldige under dennes återstående livstid uträknas genom att årsinkomsten av förmånen multipliceras med en koefficient som fastställs enligt den förmånsberättigades ålder, som följer:

Den skattskyldiges ålder Det tal varmed årsinkomstens belopp multipliceras
under 44 år 12
44―52 år 11
53―58 år 10
59―63 år 9
64―68 år 8
69―72 år 7
73―76 år 6
77―81 år 5
82―86 år 4
87―91 år 3
92 år eller högre 2

En förmån som tillkommer den skattskyldige för vissa år uppskattas till det kapitalvärde som den har vid skattskyldighetens inträde, beräknat enligt antalet hela år som återstår av den tid förmånen varar och en räntesats om åtta procent.

55 §

För beräknande av den del av skatten som skall lämnas odebiterad avdras från skatt som påförts enligt denna lag den skatt som borde påföras för arvsandelen eller gåvan, om gårdsbruksenhetens jordbruksjord och den motsvarande rättigheten till samlat gårdsstöd inom ramen för GJP, byggnader, konstruktioner, maskiner, redskap och anordningar samt skulder som hänför sig till dem, ävensom till ett annat företag än en gårdsbruksenhet hörande företagsförmögenhet skulle värderas till ett belopp som motsvarar 40 procent av beloppet enligt de grunder i 3 och 4 kap. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) som skall iakttas eller har iakttagits vid den inkomstbeskattning som skall verkställas eller har verkställts för året före skattskyldighetens inträde. Aktiebolags företagsförmögenhet värderas till ett belopp som motsvarar 40 procent av det belopp som uträknats enligt grunderna i 4 och 5 § i nämnda lag.

Tillgångar som inte räknas till nettoförmögenheten värderas som följer:

1) skog som hör till en gårdsbruksenhet till 40 procent av sitt värde enligt 7 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen,

2) bostadsbyggnaden på en gårdsbruksenhet och byggplatsen för en produktionsbyggnad inom skogsbruket till 40 procent av beloppet enligt grunderna i 5 kap. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen,

3) produktionsbyggnader, maskiner och anordningar inom skogsbruket till 40 procent av den del av anskaffningsutgiften för dem som inte avskrivits vid beskattningen, och

4) andra tillgångar till 40 procent av sitt gängse värde.

Den skillnad som avses i 2 mom. eller, om den är större än den del av den i 1 mom. 3 punkten avsedda arvs- och gåvoskatten som överstiger 850 euro, det sistnämnda beloppet, debiteras inte.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas när skattskyldigheten har inträtt den 1 januari 2006 eller därefter. Lagens 55 § tillämpas på de generationsväxlingar där skattskyldigheten har inträtt den 1 januari 2007 eller därefter.

RP 144/2005
FiUB 44/2005
RSv 218/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.