1143/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 41 § 2 och 3 mom. samt 136 § 1 och 2 mom.,

av dem 136 § 1 mom. sådant det lyder i lag 716/2004 och 136 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1565/1995, och

ändras 33 b § 1 mom., 33 c § 3 mom., 41 § 1 mom. och 123 § 1 mom.,

av dem 33 b § 1 mom. och 33 c § 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag 716/2004 och 123 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1734/1995, som följer:

33 b §
Dividender från bolag som inte är offentligt noterade

Dividender från bolag som inte är offentligt noterade är skattefri inkomst upp till det belopp som motsvarar en årlig nio procents avkastning beräknad på det i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) angivna matematiska värdet för skatteåret för aktierna. Till den del beloppet av sådana dividender som den skatteskyldige får överstiger 90 000 euro utgör 70 procent av dividenderna kapitalinkomst och 30 procent skattefri inkomst.


33 c §
Dividend från utländska samfund

Den i 33 b § 1 mom. avsedda årliga avkastningen på aktier i utländska bolag beräknas på aktiernas gängse värde som de hade i ägarens besittning vid utgången av skatteåret före dividendutdelningsåret. Med gängse värde avses egendomens sannolika överlåtelsepris.

41 §
Uträkning av nettoförmögenhet

När kapitalinkomstandelen enligt 38―40 § beräknas skall nettoförmögenheten räknas ut samt tillgångarna och skulderna värderas så som lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen föreskriver.


123 §
Fusioners och fissioners inverkan på rätten att dra av förluster

Vid fission av samfund överförs det överlåtande samfundets förluster till de övertagande samfunden i samma proportion som det överlåtande samfundets nettoförmögenhet enligt 2 kap. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen överförs till de övertagande samfunden. Om det i det överlåtande samfundets beskattning finns flera inkomstkällor, överförs de förluster som har fastställts för en viss inkomstkälla till de övertagande bolag som har motsvarande inkomstkälla.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Ändringen av 123 § 1 mom. och 136 § 1 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2006. De övriga ändringarna tillämpas första gången vid beskattningen för 2007.

RP 144/2005
FiUB 44/2005
RSv 218/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.