1138/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och om temporär ändring av 19 § i lagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 5 § 6 a-punkten, 8 § 1 mom. 2 a-punkten, 27 e § och 51 § 1 mom. 4 punkten, sådana de lyder i lag 1160/2002, samt

fogas temporärt till 19 §, sådan den lyder i lagarna 859/1981, 1539/1992 och 1008/2003, ett nytt 3 mom. som följer:

5 §

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga näringsinkomster äro bland andra:


6 a) de värdestegringar på i 36 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (1607/1993) avsedda finansiella instrument som innehas för handel, vilka med stöd av nämnda paragrafs 5 mom. eller motsvarande utländsk lagstiftning har bokförts som intäkter, samt


8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


2 a) de värdenedgångar på i 36 § 1 mom. i kreditinstitutslagen avsedda finansiella instrument som innehas för handel, vilka med stöd av nämnda paragrafs 5 mom. eller motsvarande utländsk lagstiftning har bokförts som kostnader,


19 §

Utan hinder av 1 mom. räknas inte som skattepliktig inkomst för ett i kreditinstitutslagen avsett kreditinstitut vid beskattningen för skatteåren 2005―2006 obetalda räntor på fordringar, vars kapital skall upptas som oreglerat enligt en av Finansinspektionen meddelad föreskrift och vilkas räntor kreditinstitutet enligt Finansinspektionens föreskrift inte får uppta och inte har upptagit som intäkt i bokslutet.

27 e §

De värdestegringar på finansiella instrument som avses i 5 § 6 a-punkten och 8 § 1 mom. 2 a-punkten är skattepliktig inkomst och deras värdenedgångar avdragsgill utgift för det skatteår under vilket posterna har bokförts som intäkter och kostnader. Den vid beskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften för ovan avsedda finansiella instrument utgör egendomens ursprungliga anskaffningsutgift ökad och minskad med de ovan avsedda beloppen som vid beskattningen räknas som intäkter eller kostnader.

51 §

En nyttighet överförs inom en näringsförvärvskälla från ett slag av tillgångar till ett annat på följande sätt:


4) i 36 § 1 mom. i kreditinstitutslagen avsedda finansiella instrument som innehas för handel till ett belopp som motsvarar det sannolika överlåtelsepriset.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Lagens 19 § 3 mom. gäller till och med den 31 december 2006.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2005. Lagens 19 § 3 mom. tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2005 och 2006.

RP 202/2005
FiUB 38/2005
RSv 180/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.