1136/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 28 § och 45 § 2 mom., sådana de lyder i lag 1734/1995, samt

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

2 kap.

Allmänna definitioner

8 a §
Europabolag och europeiska kooperativa föreningar

Vad som i denna lag föreskrivs om aktiebolag tillämpas också på europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag.

Vad som i denna lag föreskrivs om andelslag tillämpas också på europeiska kooperativa föreningar som avses i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCEföreningar).

28 §
Fusion och fission

Vid fusion av samfund eller sammanslutningar iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna i 52, 52 a, 52 b och 52 h § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och vid fission av samfund bestämmelserna i 52, 52 c och 52 h § i nämnda lag.

45 §
Skatteplikt för överlåtelsevinst

Som överlåtelse betraktas inte utbyte av konvertibla skuldebrev som avses i 5 kap. 1 § i lagen om aktiebolag (734/1978) mot aktier i bolaget eller utnyttjande av den rätt att teckna aktier som hänför sig till ett däri nämnt optionslån. Vid överlåtelse av en sådan aktie räknas ägartiden från förvärvet av det konvertibla skuldebrevet eller rätten att teckna aktier. Som överlåtelse betraktas inte heller aktiebyte som avses i 52 f § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, om inte något annat följer av 52 h § i nämnda lag. Dessutom iakttas bestämmelserna i 52 f § 3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 193/2005
FiUB 41/2005
RSv 192/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.