1134/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 16 § 5 och 7 punkten, sådana de lyder, 16 § 5 punkten i lag 1385/1997 samt 16 § 7 punkten i lag 717/2004, och

fogas till 16 §, sådan den lyder i lagarna 859/1981 och 1164/1990 samt i nämnda lagar 1385/1997 och 717/2004, en ny 8 punkt som följer:

16 §

Såsom utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande anses inte:


5) böter, påföljdsavgifter eller andra betalningspåföljder av sanktionskaraktär,


7) förluster av och värdenedgångar på andra fordringar än försäljningsfordringar som ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett samfund haft hos ett aktiebolag av vars aktiekapital den skattskyldige eller i 6 b § 7 mom. avsedda koncernbolag ensamma eller tillsammans äger minst tio procent, koncernstöd som getts till ett sådant bolag samt motsvarande utgifter som utan motprestation har betalts i syfte att förbättra ett aktiebolags ekonomiska ställning,

8) mutor samt förmåner med karaktär av mutor.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2006.

RP 187/2005
FiUB 40/2005
RSv 190/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.