1131/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 14 och 20 a §, sådana de lyder i lag 1026/1999, och

fogas till lagen en ny 12 b § som följer:

12 b §
Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser i vissa kommuner

Med avvikelse från vad som bestäms i 12 a § skall kommunfullmäktige i Borgnäs, Grankulla, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Träskända, Vanda och Vichtis kommuner för obebyggda byggplatser fastställa en skatteprocentsats, som är minst en procentenhet högre än den av kommunfullmäktige fastställda allmänna fastighetsskatteprocentsatsen. Som skatteprocentsats för en obebyggd byggplats kan dock fastställas högst 3,00 procent.

En förhöjd skatteprocentsats enligt 1 mom. tillämpas dock inte på en sådan obebyggd byggplats som gränsar till en av samma ägare ägd byggplats där en bostadsbyggnad som ägaren själv använder för stadigvarande boende är belägen. Har ägaren flera sådana obebyggda byggplatser, skall förhöjd skatt inte tillämpas på den som har den minsta arealen.

Kommunfullmäktige kan dock bestämma att även på sådana byggplatser som avses i 2 mom. tillämpas skatteprocentsatsen enligt 1 mom.

14 §
Skatteprocentsatsen för vissa anläggningar

Kommunfullmäktige kan särskilt fastställa en skatteprocentsats som skall tillämpas på byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk eller en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Denna skatteprocentsats kan fastställas till högst 2,50.

På vatten- och vindkraftverk vilkas nominella effekt är högst 10 megavoltampere tillämpas dock den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen.

Kraftverkets ägare skall lägga fram en utredning om kraftverkets nominella effekt. Skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas samt om när och hur de skall lämnas.

20 a §
Kommunens skyldighet att lämna uppgifter

En kommun som fastställer den skatteprocentsats som avses i 12 a eller 12 b § utreder samtidigt årligen de byggplatser som avses i 12 a eller 12 b § och meddelar dem samt andra nödvändiga uppgifter och handlingar till skatteverket för verkställande av beskattningen och ändringssökande.

I 12 b § nämnda kommuner skall dessutom meddela om de har utfärdat bestämmelser om tillämpning av den skatteprocentsats som avses i 12 b § 3 mom.

Skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas samt om när och hur de skall lämnas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2006.

Fastighetsskatteprocentsatsen för vattenkraftverk som tas i bruk efter ingången av 2006 och vilkas nominella effekt är mer än 10 megavoltampere är med avvikelse från 14 § högst 1,40 i fastighetsbeskattningen för åren 2006―2017.

RP 145/2005
FiUB 39/2005
RSv 189/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.