1128/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 48 § 6 mom., 50 § 2 mom., 92 § 23 punkten samt 127 a § 1 och 3 mom.,

sådana de lyder, 48 § 6 mom. och 50 § 2 mom. i lag 728/2004, 92 § 23 punkten i lag 896/2001, 127 a § 1 mom. i lag 1162/2002 och 127 a § 3 mom. i lag 1056/2003, samt

fogas till 64 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 125 § i stället för den 125 § som upphävts genom lag 896/2001, som följer:

48 §
Skattefria överlåtelsevinster

Överlåtelsevinst av egendom som en fysisk person eller ett dödsbo får är inte skattepliktig inkomst, om de sammanlagda överlåtelsepriserna för egendom som överlåtits under skatteåret är högst 1 000 euro. Vid tillämpningen av bestämmelsen beaktas inte överlåtelse av egendom för vars del någon annanstans i lag föreskrivs att den erhållna vinsten är skattefri, och inte heller överlåtelse av sedvanligt bohag eller annan motsvarande egendom avsedd för personligt bruk.


50 §
Överlåtelseförlust

Som avdragbar överlåtelseförlust betraktas inte förlust vid överlåtelse av sådan bostad för vilken överlåtelsevinsten enligt 48 § är skattefri, och inte heller förlust som uppkommit vid överlåtelse av sedvanligt bohag eller annan motsvarande egendom avsedd för personligt bruk. Som avdragbar överlåtelseförlust betraktas inte heller förlust som föranletts av överlåtelser som avses i 48 § 6 mom., om de sammanlagda anskaffningsutgifterna för den egendom som överlåtits under skatteåret och som skall beaktas enligt det nämnda momentet uppgår till högst 1 000 euro.


64 §
Naturaförmåner

En personlig kollektivtrafikbiljett som arbetsgivaren ger arbetstagaren för resor mellan bostaden och arbetsplatsen värderas till 75 procent av biljettens gängse värde.

92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte


23) verksamhets- eller andra bidrag på i genomsnitt högst 12 euro per dag som betalas för arbets- eller dagverksamhet som kommunen eller andra offentliga samfund som bedriver social- eller hälsovård eller allmännyttiga samfund ordnar för utvecklingshämmade, psykiatriska patienter, klienter inom missbrukarvården eller andra klienter inom socialvården, när bidraget stöder klientens vård, rehabilitering eller anpassning till samhället,


Avdrag från skatten
125 §
Förvärvsinkomstavdrag vid statsbeskattningen

Från den inkomstskatt på förvärvsinkomster som skall betalas till staten görs ett förvärvsinkomstavdrag vid statsbeskattningen. Avdraget räknas på den skattskyldiges skattepliktiga löneinkomst, förvärvsinkomst av annat arbete, uppdrag eller tjänst som utförts för en annans räkning, bruksavgifter som anses utgöra förvärvsinkomst, dividender som skall beskattas som förvärvsinkomst, förvärvsinkomstandel av företagsinkomst som skall fördelas samt förvärvsinkomstandel av näringsverksamhet eller jordbruk för delägare i en sammanslutning.

Avdraget utgör 1,5 procent av det belopp varmed de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 157 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget med 0,45 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag från den inkomstskatt på förvärvsinkomster som skall betalas till staten.

Om avdraget är större än beloppet av inkomstskatt på förvärvsinkomster som skall betalas till staten före avdraget, räknas ett belopp som motsvarar skillnaden, dock högst det sammanlagda beloppet av kommunalskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringens sjukvårdspremie som påförts den skattskyldige, den skattskyldige till godo på det sätt som i lagen om beskattningsförfarande bestäms om användning av förskott som innehållits.

127 a §
Hushållsavdrag

En skattskyldig får från skatten dra av en del av de belopp som han eller hon har betalt för arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som han eller hon använder (hushållsavdrag). Till avdrag berättigar normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad. Avdraget är högst 2 300 euro om året och beviljas endast i den utsträckning som den i 127 b § avsedda avdragbara delen av kostnaderna överstiger 100 euro. I maximibeloppet kan ingå högst 1 150 euro i avdrag som beviljas med anledning av arbete som innebär underhåll eller ombyggnad.


Hushållsavdrag beviljas inte, om direkt för samma arbetsprestation har erhållits stöd för närståendevård, servicesedel som beviljats av kommunen för social- och hälsovård, stöd som avses i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, sysselsättningsstöd, arbetsmarknadsstöd som betalas till arbetsgivare eller stöd enligt lagen om temporärt låglönestöd till arbetsgivare (1078/2005). Avdrag beviljas inte heller med anledning av arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av en bostad, om reparationsunderstöd för reparation av bostaden har beviljats av statens eller något annat offentligt samfunds medel.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2006.

RP 117/2005
FiUB 34/2005
RSv 174/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.