1126/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) en ny 35 a § som följer:

35 a §

Ett fordon som en person anskaffat för eget bruk och för vilket han eller hon har avgett bilskattedeklaration kan med tillstånd av tullmyndigheten temporärt användas högst tre månader från det att tillstånd beviljats utan att skatt betalas. Tillstånd kan beviljas också på villkor att bilskattedeklaration avges inom fem dagar från det att tillstånd beviljats. Tillståndet upphör att gälla 10 dagar från skattebeslutet. Tillståndet upphör även att gälla om äganderätten till fordonet överlåts eller om fordonets registreringsbesiktning inte inleds inom 10 dagar från det att tillstånd beviljats.

Om den i 1 mom. avsedda deklarationen återtas eller beskattningen återkallas enligt 43 §, tas hos den skattskyldige utöver en avgift för förhandsavgörande dessutom ut en avgift, som är högst en tiondel av den skatt som borde ha betalats för fordonet.

I fråga om fordonets användning i trafik tillämpas vad som föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Om tullverket år 2005 har givit ett tillstånd enligt vilket rätten att använda ett fordon utan att skatt betalas har begränsats till mindre än tre månader och rätten endast gällt år 2005, får fordonet användas i trafik utan en förlängning av tillståndets giltighetstid även under år 2006, dock sammanlagt under högst tre månader från det att tillstånd beviljats.

RP 194/2005
FiUB 37/2005
RSv 179/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.