1112/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003―2005

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 2002 om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003―2005 (1200/2002) lagens rubrik, 1 §, 4 § 2 mom. samt 17 § 1 och 2 mom. som följer:

Lag

om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003―2009

1 §

Utan hinder av vad som i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) bestäms om skyldigheten att betala arbetsgivares socialskyddsavgift får en privat arbetsgivare, ett statligt affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1185/2002), en kommun som nämns i 3 §, en samkommun som finns i någon av de nämnda kommunerna och ett kommunalt affärsverk i någon av de nämnda kommunerna, den evangelisk-lutherska kyrkan, dess församlingar och kyrkliga samfälligheter samt det ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar under de förutsättningar som anges i denna lag befrielse från skyldigheten att betala arbetsgivares socialskyddsavgift (avgiftsbefrielse).

4 §

Beloppet av avgiftsbefrielseavdrag som en arbetsgivare med stöd av denna lag och lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005―2009 (1094/2004) gör för den socialskyddsavgift som fastställs för respektive lönebetalningsår får inte överskrida 30 000 euro.

17 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och gäller till och med den 31 december 2009.

Denna lag tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgift som fastställs på basis av löner som betalas 2003―2009. Avgiftsbefrielsen gäller första gången den socialskyddsavgift som fastställs på basis av de utbetalda lönerna i januari 2003 och som skall betalas i februari 2003 och sista gången den socialskyddsavgift som fastställs på basis av de utbetalda lönerna i december 2009 och som skall betalas i januari 2010.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Lagen tillämpas första gången på den socialskyddsavgift som fastställs på basis av de utbetalda lönerna i januari 2006 och som skall betalas i februari 2006.

RP 170/2005
FvUB 22/2005
RSv 172/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.