1110/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2004 om läkemedelsprisnämnden (1356/2004) 2 § 1 och 2 mom. och 3 § 1 mom. som följer:

2 §
Sakkunnigutlåtanden

Folkpensionsanstalten skall avge utlåtande till läkemedelsprisnämnden inom 30 dagar från det att begäran om utlåtande har mottagits, eller inom 60 dagar från det att begäran om utlåtande har mottagits, såvida begäran om utlåtande gäller en ansökan angående en ny läkemedelssubstans eller en ansökan i vilken ingår en hälsoekonomisk utredning. Ett utlåtande som ges med anledning av en ansökan om fastställande av skäligt partipris eller ersättning för ett läkemedel, ett kliniskt näringspreparat eller en salvbas eller en höjning av ett fastställt partipris skall innehålla en bedömning av förutsättningarna för den föreslagna ersättningen, en bedömning av om de priser eller prisförhöjningar som föreslagits är rimliga samt en bedömning av sjukförsäkringskostnaderna. I ett utlåtande som ges med anledning av en ansökan om specialersättning och skäligt partipris skall förutsättningarna för specialersättning för läkemedlet samt kostnaderna med tanke på sjukförsäkringen bedömas.

Expertgruppen skall med anledning av en ansökan om specialersättning och skäligt partipris för ett läkemedel samt vid behov också med anledning av en ansökan om grundersättning och skäligt partipris för ett läkemedel eller med anledning av en ansökan om ersättning och skäligt partipris för ett kliniskt näringspreparat eller en salvbas ge ett utlåtande till läkemedelsprisnämnden inom 30 dagar från det att ansökan tagits upp till behandling i expertgruppen. I utlåtandet skall, med beaktande av den sakkunskap expertgruppen har, en helhetsbedömning ges om de förutsättningar för ersättning för läkemedlet som bestäms i 6 kap. 2 a § och 6 kap. 6 § 2 och 3 mom. i sjukförsäkringslagen.


3 §
Behandlingen av ärenden i expertgruppen

Expertgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när ordföranden är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden för att behandla ärenden som rör specialersättning och skäligt partipris för läkemedel samt vid behov även ärenden som rör grundersättning och skäligt partipris för läkemedel eller ersättning och skäligt partipris för kliniska näringspreparat eller salvbaser. När utlåtande ges skall expertgruppen ha tillgång till alla sakkunnigutlåtanden och utredningar som inverkar på bedömningen av förutsättningarna för ersättningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.