1108/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 6 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 72 eller 100 procent

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 kap. 6 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004), sådant detta moment lyder i lag 885/2005:

1 §

Sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka nödvändiga läkemedel med ersättande eller korrigerande verkan som används vid behandling i fråga om det belopp som överstiger den i 5 kap. 6 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen föreskrivna läkemedelsspecifika självriskandelen ersätts med 100 procent av den i 5 kap. 9 § 1 eller 2 mom. i sjukförsäkringslagen avsedda grunden för ersättningen är:

1) Bristfällig funktion i hypofysens framlob

2) Hypofysär diabetes

3) Diabetes

4) Bristfällig sköldkörtelfunktion

5) Bristfällig binjurebarkfunktion

6) Bristfällig bisköldkörtelfunktion

7) Perniciös anemi och annan malabsorption av B12-vitamin

8) Myastenthia gravis

9) Multipel skleros

10) Parkinsonism och därmed jämförbara rörelsestörningar

11) Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd

12) Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar

13) Beteendestörningar vid mental retardation

14) Glaukom

15) Bröstcancer

16) Prostatacancer

17) Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad

18) Trigeminusneuralgi eller glossofaryngisk neuralgi

19) Agammaglobulinemi

20) Svårt nedsatt könskörtelfunktion

21) Aplastisk anemi

22) Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen

23) Kongeniala rubbningar i ämnesomsättningen

24) Kroniska koagulationsrubbningar

25) Följdtillstånd av transplantation

26) Gynekologiska cancerformer

27) Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni

28) Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan

29) Sarkoidos

30) Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens

31) Generell erytrodermi

32) Blåsformigt eksem

33) Uremi som förutsätter dialysbehandling

34) Svår anemi i samband med njurinsufficiens

2 §

Sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka nödvändiga läkemedel som används vid behandling ersätts med 72 procent av den i 5 kap. 9 § 1 eller 2 mom. i sjukförsäkringslagen avsedda grunden för ersättningen är:

1) Kronisk hjärtinsufficiens

2) Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd

3) Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna

4) Kronisk hypertoni

5) Kronisk koranarkärlsjukdom

6) Kronisk hjärtarytmi

7) Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom

8) Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi

9) Gikt

10) Rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koranarkärlssjukdom

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 30 december 2004 om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga sjukdomar och i fråga om vilka nödvändiga läkemedel ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen (1345/2004).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.