1106/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen av den 24 augusti 1990 om privat hälso- och sjukvård (744/1990) 2 och 5 § samt 6 § 3 mom., av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning 857/1994 och

ändras 1 och 4 §, som följer:

1 §

I registret över tillhandahållare av privat service förs dessutom in vad som anges i 14 a § 2 och 3 mom. i lagen om privat hälso- och sjukvård

1) uppgifter om de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls och deras omfattning oberoende av om tjänsterna tillhandahålls vid en verksamhetsenhet eller ett verksamhetsställe för hälso- och sjukvården, hemma hos patienten eller någon annanstans och

2) uppgifter om att tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster upphört.

4 §

En utredning av den dag då servicen inleds skall ingå i den startanmälan som avses i 8 § i lagen om privat hälso- och sjukvård.

Till en startanmälan skall fogas

1) en inspektionsberättelse gällande inspektion av lokaliteter och utrustning som är undertecknad av hälsovårdscentralens ansvariga läkare eller ansvariga tandläkare och

2) en korrigerad verksamhetsplan, om ändringar har gjorts i den verksamhetsplan som lämnades in tillsammans med ansökan.

En i 2 mom. 1 punkten avsedd inspektionsberättelse behöver likväl inte läggas fram när tjänster tillhandahålls i en annan verksamhetsenhets eller ett annat verksamhetsställes lokaliteter för hälso- och sjukvården eller någon annanstans än vid en verksamhetsenhet eller ett verksamhetsställe, och om de tjänster som tillhandahålls inte enligt den utredning som serviceproducenten har lagt fram är beroende av någon särskild utrustning.

En startanmälan verifieras av den direktör som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 22 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.