1101/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 21 § i lagen om miljöskadeförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 januari 1998 om miljöskadeförsäkring (81/1998) 21 § som följer:

21 §
Indexjustering

Fortlöpande ersättningar som med stöd av denna lag betalas för personskador indexjusteras i enlighet med 9 § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961).

För bestämmande av inkomstbortfall och förlust av underhåll skall förvärvsinkomsten under olika år justeras till skadeårets nivå med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Det försäkringsbolag som svarar för utbetalningen av grundersättningen eller Miljöförsäkringscentralen är skyldig att göra indexjusteringen. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om hur de kostnader som förhöjningen årligen orsakar försäkringsbolagen och Miljöförsäkringscentralen skall fördelas mellan dem enligt verksamhetens omfattning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna lag tillämpas också på miljöskador som har inträffat före lagens ikraftträdande.

Indexjustering enligt 1 § 1 mom. och justering av förvärvsinkomster med lönekoefficienten enligt 1 § 2 mom. görs på ett belopp som har justerats till en indexnivå motsvarande året 2005 enligt de indexjusteringsbestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

RP 178/2005
ShUB 39/2005
RSv 209/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.