1092/2005

Given i Helsingfors den 21 december 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 och 2 mom. samt 64 § 2 och 3 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), av dem 64 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 44/2000:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om användning av bevillningsfullmakten och anslagen under moment 30.10.61, 30.10.62 och 30.20.49 i statsbudgeten för år 2006 samt av de medel som skall anvisas i gårdsbrukets utvecklingsfonds dispositionsplan för 2006 då stöd beviljas och betalas för de ändamål som anges i 2 mom.

I 1 mom. avsedda medel får användas vid beviljande av stöd enligt 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 16, 17, 21, 22 och 32 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/ 1999), nedan finansieringslagen, för utveckling av gårdsbrukets struktur, liksom även enligt 10 § 1 mom. 1 och 5 punkten och 3 mom. samt 16, 21 och 32 § i finansieringslagen, för stödjande av annan företagsverksamhet.

Denna förordning tillämpas vid betalning av stöd som har beviljats enligt denna förordning, oavsett av vilket års anslag stödet betalas.

Av de medel som avses i 1 mom. ovan beviljas inte stöd för projekt i anslutning till fiske. Av medel som har anvisats för verkställande av programmet POMO+ beviljas inte stöd för företag som avses i 14 § 1 mom. i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) EG:s förordning om utveckling av landsbygden rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar,

2) kommissionens tillämpningsförordning kommissionens förordning (EG) nr 817/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1257/2004 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden,

3) mål 1-område område som berörs av mål 1-program som avses i 4 § 9 punkten i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999),

4) landskapets samarbetsdokument dokument som anges i 21 § 1 mom. 1 punkten i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna,

5) statliga lån lån som beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond,

6) räntestödslån ett i 23 § 2 mom. i finansieringslagen avsett lån som beviljats av ett kreditinstitut och i fråga om vilket stöd för sänkning av räntan betalas från anslaget under moment 30.20.49 i statsbudgeten,

7) stöd bidrag, ränteförmån för statligt lån, räntefrihet för statligt lån och friår i fråga om amorteringar på statliga lån, räntestöd för räntestödslån, i 24 § 1 mom. i finansieringslagen avsedd befrielse från ställande av säkerhet för lån samt stöd som hänför sig till statsborgen,

8) delfinansierat stöd stöd i vars finansiering Europeiska gemenskapen (EG) deltar med medel ur Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket eller EG:s strukturfond,

9) nationellt stöd stöd som är en utgift som helt och hållet betalas med anslag ur statsbudgeten eller med medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond,

10) landsbygdsföretag företag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten i finansieringslagen,

11) programmet POMO+ ett nationellt program som motsvarar gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ och om vilket bestäms i statsrådets förordning om verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ (514/2001),

12) gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III ett i artikel 20.1.a i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna avsett gemenskapsinitiativ,

13) primär förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter sådan sortering, packning, förvaring, förädling eller annan behandling av jordbruksprodukter som avses i bilaga I till EG-fördraget och efter vilken produkten fortfarande är en jordbruksprodukt.

3 §
Finansiering

Om inte något annat föreskrivs i denna förordning, tillämpas denna förordning på såväl det nationella stödet som den delfinansierade och den nationella andelen av det delfinansierade stödet.

På delfinansierat stöd tillämpas dessutom vad som bestäms i EG:s förordning om utveckling av landsbygden och i kommissionens tillämpningsförordning samt vad som bestäms med stöd av dem eller i kompletterande EG-lagstiftning eller med stöd av den. Vid beviljande av stöd beaktas dessutom vad som i mål 1-programmen eller programmen för utveckling av landsbygden eller i andra motsvarande EG-program har avtalats om styrning av stöden inom regionen i fråga.

2 kap.

Investeringar på gårdsbruksenheter

4 §
Stödtagare

Vad som i detta kapitel föreskrivs om investeringar som genomförs på gårdsbruksenheter och förutsättningar gällande gårdsbruksenheter tillämpas även på gemensamma investeringar som görs av ett eller flera landsbygdsföretag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten i finansieringslagen samt på investeringar som avses i 11 § 3 mom. 2, 3 och 3 a punkten i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000).

5 §
Stödobjekt

Stöd kan beviljas på det sätt som föreskrivs i denna förordning

1) för sådan nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av husdjursbyggnader som hänför sig till

a) mjölkboskapsskötsel,

b) köttboskapsskötsel,

c) svinhushållning,

d) fårskötsel,

e) getskötsel,

f) kalkonproduktion,

g) broilerproduktion, eller

h) äggproduktion i golvhönshus och flervåningssystem för frigående hönor,

2) för ersättande av traditionella hönsburar med inredda burar,

3) för byggande, utvidgning och grundlig reparation av foderförråd och produktlager samt för investeringar som hänför sig till rastgårdar för husdjur,

4) för byggande, utvidgning och grundlig reparation av varm- och kalluftstorkar som är avsedda för torkning av spannmål eller hö, anskaffning av flyttbara spannmålstorkar och byggande av gastäta spannmålslager,

5) för täckdikning,

6) för anskaffning av jord- och skogsbruksmaskiner och jord- och skogsbruksredskap,

7) för anskaffning av avelsfår och avelsnötkreatur,

8) för investeringar i trädgårdsodling,

9) för investeringar i hästhushållning,

10) för investeringar som hänför sig till pälsdjursuppfödning,

11) för investeringar i biodling,

12) för investeringar som hänför sig till annan jordbruksproduktion än sådan som avses i 1, 2, 4 eller 7―11 punkten,

13) för investeringar som hänför sig till annan företagsverksamhet än jord- och skogsbruk,

14) för investeringar i gårdsbruksenheters värmecentraler,

15) för investeringar för förbättring av arbetsmiljön, samt

16) för investeringar i utrustning för förvaring och förbränning av döda djur.

6 §
Anskaffning av byggnader

Stöd enligt 5 § 1―4 och 8―13 punkten kan beviljas för anskaffning av en byggnad som ligger på mark som arrenderats av sökanden, om anskaffningen är ekonomiskt fördelaktigare än byggande eller grundlig reparation av en motsvarande byggnad och den byggnad som skaffas kan användas på ett ändamålsenligt sätt för avsett ändamål. För ändamålet kan i räntestödslån beviljas högst 80 procent och i därtill hörande räntestöd högst 20 procent av de godtagbara anskaffningskostnaderna. På lånet tillämpas vad som bestäms om villkor för lån som beviljas för byggande, dock så att köpebrevet för byggnaden och en utredning över att köpesumman är betald skall uppvisas då lånet lyfts. I fråga om en investering som avses i 5 § 13 punkten beviljas stödet i form av bidrag så som bestäms i 53 och 54 §.

7 §
Objekt som stöds inom vissa program

Av medel som har anvisats för verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ och programmet POMO+ kan beviljas stöd enbart för investeringar som avses i 5 § 12 och 13 punkten. Av medel som har anvisats för verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III kan stöd beviljas enbart för anskaffning för gemensamt bruk av maskiner och redskap som avses 5 § 6 punkten samt för investeringar som avses i 5 § 3, 8, 12 och 13 punkten och som anses vara av betydelse inom en riksgränsöverskridande näringsverksamhet.

8 §
Investeringar som gäller anskaffning av djur och mjölkkvoter

Stöd beviljas varken för anskaffning av mjölkkvoter eller, med de undantag som anges i 2 och 3 mom., för anskaffning av djur.

Stöd kan emellertid beviljas för anskaffning av avelsfår och avelsnötkreatur så som anges i 15―17 §.

Dessutom kan stöd vid startande eller betydligt utvidgande av företagsverksamhet beviljas för anskaffning av hästar som används i sådan verksamhet som avses i 23 §.

9 §
Mjölkboskapsskötsel

Stöd kan beviljas för i 5 § 1 punkten underpunkt a avsedda byggnadsinvesteringar som hänför sig till mjölkboskapsskötsel, om för den gårdsbruksenhet som ansökan gäller vid beviljandet av stödet som referenskvantitet för mjölk enligt 4 § i lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) har fastställts minst en sådan kvantitet som motsvarar 8 100 liter per mjölkkoplats enligt det antal djurplatser som finns på gårdsbruksenheten efter investeringen. Om det efter investeringen finns flera djurplatser på gårdsbruksenheten än vad som föreskrivs ovan, kan stöd beviljas endast för den andel av de godtagbara byggnadskostnaderna som motsvarar den andel som det maximala antalet djurplatser enligt referenskvantiteten utgör av gårdsbruksenhetens mjölkkoplatser.

Stöd beviljas inte för grundlig reparation av en byggnad om det finns färre än 12 mjölkkoplatser på en gårdsbruksenhet som avses i 1 mom.

För byggande av system för rening av tvättvatten från mjölkrum kan beviljas stöd om det kan påvisas att systemet huvudsakligen används för rening av tvättvatten från mjölkrum. Som den kostnad som ligger till grund för investeringsstödet betraktas ett belopp om högst 6 000 euro. Stöd beviljas endast för en så stor del av investeringskostnaderna som skall stödas som motsvarar användningen för rening av tvättvatten från mjölkrum. Stöd beviljas inte om gården sedan tidigare har tillräckligt med utrymme för förvaring av tvättvatten från mjölkrum.

Vad som bestäms i 1―3 mom. tillämpas också om ansökan gäller fler än en gårdsbruksenhet.

10 §
Svinhushållning

I 5 § 1 punkten underpunkt c avsett stöd för byggnadsinvesteringar i anslutning till svinhushållning kan beviljas en sådan gårdsbruksenhet som efter investeringen har högst 6 000 platser för avvanda smågrisar under 35 kg, 3000 slaktsvinplatser eller 400 suggplatser och motsvarande antal platser för avvanda smågrisar under 35 kg, eller 600 suggplatser och inga platser för avvanda smågrisar.

Om investeringen omfattar både platser för avvanda smågrisar och suggor anses platserna för avvanda smågrisar ingå i suggplatserna. Om investeringen omfattar både slaktsvinplatser och suggplatser anses en suggplats motsvara 6,5 slaktsvinplatser. Om investeringen omfattar både slaktsvinplatser och platser för avvanda smågrisar anses en slaktsvinplats motsvara 2,0 platser för avvanda smågrisar. Om det efter investeringen finns flera djurplatser på gårdsbruksenheten än vad som föreskrivs ovan, kan stöd beviljas endast för den del av de godtagbara byggnadskostnaderna som motsvarar den andel som antalet djurplatser enligt de ovan angivna maximala antalen djurplatser utgör av hela byggnadsinvesteringen.

När det gäller det maximala antalet djurplatser måste det utöver djurplatserna på gårdsbruksenheten också tas hänsyn till det antal djurplatser som motsvarar stödtagarens, stödtagarens makes eller makas och de minderåriga barnens ägarandel i övriga svinhushållningsföretag. Om en sammanslutning eller två eller flera fysiska personer tillsammans ansöker om stöd för ett gemensamt svinhus på två eller flera gårdsbruksenheter måste det antal djurplatser på gårdsbruksenheterna som de sökande eller delägarna förfogar över dessutom beaktas i fråga om antalet djurplatser.

Vid suggringens centralenhet får finnas högst 1 000 suggplatser. Denna maximigräns tillämpas oaktat vad som sägs i 1―3 mom. även på en suggrings centralenhet som hör till en enskild delägarlägenhet i suggringen och där suggor hålls även vid andra tidpunkter än under grisnings- och digivningsperioden.

Med i 4 mom. avsedd suggring avses sådan organisering av produktionen att suggorna förs från suggringens centralenhet till delägarlägenheter för grisning och digivning eller att suggorna grisar vid centralenheten och huvuddelen av grisarna levereras till delägarlägenheter för uppfödning.

Stöd kan beviljas för sådana byggnadsprojekt som avser suggstallar och där det byggs sådana djurutrymmen som överskrider gällande minimikrav enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning. Stöd beviljas endast för extra kostnader som föranleds av att de ovan nämnda minimikraven överskrids. Stöd beviljas inte för investeringar som ökar produktionskapaciteten.

11 §
Äggproduktion

För i 5 § 1 mom. 1 punkten underpunkt h avsedda investeringar kan beviljas stöd om det är fråga om byggande, utvidgning eller grundlig reparation av golvhönshus och flervåningssystem för frigående hönor.

I 5 § 2 punkten avsett stöd kan beviljas för ersättande av traditionella hönsburar med sådana inredda burar som uppfyller kraven i djurskyddslagen och i djurskyddsförordningen samt i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av djurskyddslagen.

12 §
Anskaffning av flyttbara torkar

Vid anskaffning av en sådan flyttbar spannmålstork som avses i 5 § 4 punkten tillämpas, bortsett från stödnivån eller stödformen, de bestämmelser som i övrigt gäller anskaffning av maskiner.

13 §
Täckdikning

Stöd enligt 5 § 5 punkten kan beviljas:

1) för täckdikning av åker, för komplettering och förnyande av täckdikning,

2) för täckdikning av öppna diken för att förbättra åkerskiftenas form,

3) för investeringar i små pumpstationer som är nödvändiga för säkerställande av att täckdikningen fungerar.

14 §
Anskaffning av jord- och skogsbruksmaskiner och jord- och skogsbruksredskap

Stöd kan beviljas för anskaffning av skördemaskiner som avses i 5 § 6 punkten enbart om maskinen skaffas för gemensamt bruk så att maskinen används inom gårdsbruket på två eller flera gårdsbruksenheter. Dessutom kan stöd beviljas för anskaffning av maskiner och redskap som används endast på en gårdsbruksenhet så som bestäms i 12, 18 och 19 §, 20 § 3 och 4 mom., 21―23, 25 och 26 §.

Maskinen eller redskapet anses komma i gemensam användning om:

1) maskinen eller redskapet skaffas för samägande eller av en sammanslutning eller ett andelslag för delägarnas gårdsbruksenheter,

2) maskinen eller redskapet skaffas av en jordbrukare som har ingått ett skriftligt avtal om utförande av arbete med en eller flera andra jordbrukare, eller

3) maskinen eller redskapet skaffas av en jordbrukare som har kommit överens om utbyte av arbete med en eller flera sådana jordbrukare som i stället utför maskinarbete på sökandens gårdsbruksenhet.

När en maskin eller ett redskap anskaffas på ett sätt som avses i 1 mom. för gemensamt bruk är en förutsättning för beviljande av stöd att stödet i stödansökan söks för investeringar som uppgår till minst 9 000 euro och som gäller anskaffning av en eller flera maskiner eller redskap. Med undantag för anskaffning av elaggregat och elgeneratorer eller anskaffning av maskiner eller redskap avsedda för annan företagsverksamhet än jord- och skogsbruk beviljas inte stöd för anskaffning av en sådan maskin eller ett sådant redskap som anges i 1 mom. och som skall användas på en enda gård om anskaffningspriset är under 5 000 euro.

I 1 mom. avsett stöd beviljas inte för anskaffning av jordbruks- eller skogstraktorer. Stöd beviljas inte heller för anskaffning av avverkningsmaskiner.

Vid anskaffning av en maskin eller ett redskap för annan maskinentreprenad än sådan som avses i 2 mom. 2 punkten tillämpas bestämmelserna i 23 §.

15 §
Anskaffning av avelsfår

Stöd enligt 5 § 7 punkten kan beviljas för anskaffning av sådana avelsfår med hjälp av vilka i synnerhet djurbeståndets köttegenskaper förbättras.

Stöd kan beviljas för:

1) för anskaffning av sådana avelsfår vilkas renrasighet kan visas genom ett officiellt härstamningsbevis,

2) för anskaffning av sådana korsningstackor vilkas fäder och mödrar är av köttras.

Stöd beviljas inte för anskaffning av tackor som har lammat mer än tre gånger.

För att stöd skall beviljas för anskaffning av baggar skall sökanden för avelsändamål ha minst 30 tackor eller sådana tacklamm som är ett år gamla senast den 30 april det år som följer på anhängiggörandet av ansökan. Vid anskaffning av tackor skall hjorden efter anskaffningen omfatta minst 50 tackor som används för avel eller ovan avsedda tacklamm.

Anskaffningen av avelsfår kan beviljas stöd en enda gång under djurets livstid. Beviljandet av stöd förutsätter att baggarna hålls på gårdsbruksenheten i minst ett halvt år och tackorna eller tacklammen under minst en lamning samt under den tid då lammet diar.

Stöd för anskaffning av tackor eller tacklamm beviljas inte, om sökanden under halvåret före anhängiggörandet av ansökan mot vederlag har överlåtit en eller flera tackor eller ett eller flera tacklamm till livs. Ett ytterligare villkor för beviljandet av stöd är att den som får stöd för anskaffning av tackor eller tacklamm inte under det halvår som följer efter det att ansökan har gjorts anhängig säljer en sådan tacka eller ett sådant tacklamm till livs för vars anskaffning stöd inte har beviljats.

Med tillstånd av arbetskrafts- och näringscentralen får ett djur för vilket stöd har beviljats överlåtas på det sätt som bestäms i 46 § 3 mom. 3 punkten i finansieringslagen.

Det anskaffningspris som berättigar till stöd är:

1) i fråga om baggar högst 500 euro,

2) i fråga om bagglamm under ett år högst 340 euro,

3) i fråga om tackor högst 270 euro,

4) i fråga om tacklamm under ett år högst 240 euro.

Stöd kan beviljas bara för den del av köpesumman som inte överstiger det maximipris som avses i 3 mom. 1, 2, 3 eller 4 punkten. Om anskaffningspriset är lägre än det maximipris som berättigar till stöd, anses anskaffningspriset ligga till grund för stödet.

De anskaffade tackornas och baggarnas härstamning skall vara känd i minst två generationer bakåt och djuren skall vara registrerade i en i Finland godkänd avelsorganisations officiella register. Beviljande av stöd för djur som importeras till Finland förutsätter att djuren registreras i ovan nämnda register.

Avelsfår av köttras enligt 2 mom. 2 punkten avser får som tillhör följande raser: Dala, Dorset, Oxford down, Rygja, Shropshire och Texel.

16 §
Kraven i hälsoövervakningsprogrammet gällande fårhushållning

Utöver vad som bestäms i 15 § är en förutsättning för beviljande av stöd för anskaffning av avelsfår att säljarens gård i Finland uppfyller kraven i de hälsoövervakningsprogram som kommer att tillämpas. Med hälsoövervakningsprogram avses i denna förordning scrapieövervakningsprogrammet och programmet för bekämpning av maedivisna. Om en hjord omfattar färre än 40 tackor eller getter behöver den inte höra till scrapieövervakningsprogrammet. Däremot skall gården ha status M3 i programmet för bekämpning av Maedivisna.

17 §
Anskaffning av avelsnötkreatur

Stöd kan beviljas för anskaffning av avelsnötkreatur som avses i 5 § 7 punkten och som behövs inom sådan nötköttsproduktion som baserar sig på dikor, om:

1) tjuren är av köttras, minst tio månader gammal den dag då hela köpesumman betalas, stambokförd och har ett totalavelsvärde, eller om det saknas, ett väntat värde på minst +5,

2) avelsnötkreaturet av honkön är av köttras, minst sex månader gammalt den dag då hela köpesumman betalas och har kalvat högst tre gånger eller motsvarande nötkreatur som uppkommit genom korsning och som är av köttras till minst 75 procent enligt ett officiellt härstamnings- eller stamboksbevis.

Om ett avelsnötkreatur skaffas från ett annat land än Finland måste sökanden bevisa att djuret fyller de krav som anges i 1 mom. En tjur skall nå upp till den nivå som motsvarar den angivna avelsnivån. För att bevisa detta måste sökanden vid behov begära ett utlåtande från en expert inom nötkreatursavel.

Anskaffningen av avelsnötkreatur kan beviljas stöd en enda gång under djurets livstid. Stödet beviljas för anskaffning av högst en tjur per påbörjat antal av 15 dikor eller kvigor som fyller ett år senast den 31 maj. Beviljandet av stöd förutsätter att tjurarna hålls på gårdsbruksenheten under minst en betesperiod och djuren av honkön under minst en kalvning samt under den tid då kalven diar.

När stöd beviljas för anskaffning av avelsnötkreatur enligt 1 mom. 2 punkten ovan avses med avelsnötkreatur av köttras nötkreatur som tillhör följande raser: Aberdeen Angus, Blonde d'Aquitaine, Charolais, Dexter, Hereford, Highland Cattle, Limousin, Piemontese och Simmental.

Stöd för anskaffning av dikor eller kvigor beviljas inte, om sökanden under det år som föregår anhängiggörandet av ansökan mot vederlag har överlåtit en eller flera dikor eller kvigor till livs. Ett villkor för beviljandet av stöd är att den som får stöd för anskaffning av nötkreatur av honkön inte under det halvår som följer efter det att ansökan har gjorts anhängig säljer en sådan diko eller kviga till livs, för vars anskaffning stöd inte har beviljats.

Med tillstånd av arbetskrafts- och näringscentralen får ett djur för vilket stöd har beviljats överlåtas på det sätt som bestäms i 46 § 3 mom. 3 punkten i finansieringslagen.

Det anskaffningspris som berättigar till stöd är:

1) i fråga om tjurar högst 2 500 euro,

2) i fråga om kvigor mellan sex och tolv månader högst 1 000 euro,

3) i fråga om kvigor över tolv månader samt dikor högst 1 350 euro.

Stöd kan beviljas bara för den del av köpesumman som inte överstiger det maximipris som avses i 7 mom. 1, 2 eller 3 punkten. Om anskaffningspriset är lägre än det maximipris som berättigar till stöd, anses anskaffningspriset ligga till grund för stödet.

18 §
Trädgårdsodling

I 5 § 8 punkten avsett stöd kan beviljas för investeringar i byggande, utvidgning och grundlig reparation som gäller:

1) växthus eller andra produktionsutrymmen som behövs i växthusproduktion eller trädgårdsproduktion på friland,

2) värmecentraler,

3) lager,

4) system för att ta tillvara och recirkulera bevattningsvatten vid växthusföretag samt för därtill hörande vattenreningssystem.

Ett växthus kan anses vara en stödberättigande byggnad om det har uppförts på betongsockel, betongpelare eller en motsvarande fast grund, har ett uppvärmningssystem och täckmaterialet är glas, flerskiktsmaterial som är avsett för växthus eller dubbel plast. Stöd kan också beviljas för anskaffning av maskiner och redskap som betjänar växthusproduktionen.

Stöd för anskaffning av maskiner och redskap som betjänar trädgårdsproduktion på friland kan beviljas endast om det är fråga om anskaffning av maskiner och redskap som behövs för lagring, kylning, förpackning eller sortering av produkter, anskaffning av redskap som behövs för förkultivering av plantor eller anskaffning av skördemaskiner eller fasta bevattningsanläggningar.

I 2 och 3 mom. avsett stöd kan dock inte beviljas för anskaffning av bilar, traktorer, lastare, truckar eller motsvarande maskiner eller redskap.

Stöd kan beviljas för investeringar som gäller system för att ta tillvara och återanvända bevattningsvatten vid plantskoleföretag samt för därtill hörande vattenreningssystem. Med plantskoleföretag avses företag som bedriver produktion av plantor till prydnadsträd och prydnadsbuskar, perenner eller plantor till bär- och fruktväxter.

19 §
Hästhushållning

Med investeringar i hästhushållning avses i 5 § 9 punkten sådana investeringar som behövs vid uppfödning av hästar samt investeringar vilkas huvudsakliga syfte är att främja uppfödningen av hästar. Då hästar används i annan produktions- eller serviceverksamhet tillämpas bestämmelserna i 23 § på investeringsstödet.

20 §
Pälsdjursuppfödning

Stöd enligt 5 § 10 punkten kan beviljas för byggande, grundlig reparation och utvidgning av skugghus, djurhallar, utrymmen för förvaring av foder samt gödselstäder samt för kringgärdande av farmen med ett stängsel varmed djuren hindras att rymma från farmen.

Stöd kan beviljas även för en byggnadsinvestering som föranleds av att pälsdjursuppfödningen av miljöskyddsskäl flyttas från ett grundvattenområde till en ny plats. Ett villkor för beviljande av bidrag är att bedrivandet av pälsdjursuppfödning på den nuvarande platsen måste upphöra till följd av myndighetens beslut. Bidrag kan beviljas endast för den del av de godtagbara kostnaderna som motsvarar den tidigare pälsdjursfarmens produktionskapacitet.

Dessutom kan stöd beviljas för investeringar där mink- och rävburar ersätts med större burar som fyller de krav som ställs i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av djurskyddslagen.

Stöd kan också beviljas för byggnadsinvesteringar som avser dricksvattensystem i åretruntbruk och en gemensam gödselstad för två eller flera pälsdjursfarmer samt för att förse befintliga skugghus med vattentäta underlag.

21 §
Biodling

Stöd enligt 5 § 11 punkten kan beviljas för anskaffning av bikupor som behövs vid biodling, för byggande, utvidgning och grundlig reparation av behandlingslokaler och lager samt för anskaffning av honungsslungor och andra maskiner och anordningar.

22 §
Andra produktionsinriktningar inom jordbruket

För i 5 § 12 punkten avsedda investeringar kan beviljas stöd om det gäller investeringar som är nödvändiga inom någon annan form av jordbruk än sedvanlig husdjursproduktion eller sedvanligt åkerbruk.

Sådana andra former av jordbruk som avses i 1 mom. är produktion av gäss, ankor eller motsvarande fjäderfä, svampodling, farmuppfödning av vilt, plockning av vilda bär och svampar, primär förädling av lantbruksprodukter samt annan verksamhet som motsvarar ovan avsedd produktion och verksamhet och som räknas som jordbruk.

Stöd kan dock inte beviljas för en sådan investering som främjar köttproduktion av bison, emu eller struts eller uppfödning av bison, emu eller struts.

23 §
Annan företagsverksamhet på gårdsbruksenheter

I 5 § 13 punkten avsedd verksamhet för vilken stöd kan beviljas är:

1) torvproduktion,

2) annan maskinentreprenad som bedrivs med gårdsbruksenhetens produktionsredskap eller i övrigt från gården än entreprenad som gäller egentligt jordbruksarbete,

3) serviceproduktion med utnyttjande av jordbrukets produktionsegendom inklusive djur eller av gårdsbruksenhetens bostadsbyggnader,

4) programservice och annan immateriell service där landsbygden utnyttjas,

5) varuproduktion som småskalig företagsverksamhet,

6) annan företagsverksamhet som motsvarar verksamhet enligt 1―5 punkten.

Stöd beviljas dock inte för anskaffning av vare sig jordbruks- eller skogstraktorer eller avverkningsmaskiner.

24 §
Gårdsbruksenheters värmecentraler

Stöd enligt 5 § 14 punkten kan beviljas för byggande, utvidgning och grundlig reparation av en sådan värmecentral som utnyttjar spillvärme, värme från vattendrag, luften eller marken, trä eller annat förnybart bränsle eller sol.

I form av delfinansiering kan stöd beviljas endast för sådana värmecentraler som utnyttjar trä.

25 §
Anskaffning av elaggregat eller elgeneratorer

Med stöd av 5 § 6 punkten kan stöd beviljas för anskaffnings- och installeringskostnader som gäller elaggregat eller elgeneratorer, om anordningen införskaffas som ett reservsystem för elproduktion för att kontinuiteten i jordbruksproduktionen skall kunna tryggas.

26 §
Förbättrande av arbetsmiljön

Stöd enligt 5 § 15 punkten kan beviljas för anskaffning av maskiner för rörmjölkning, ensilageskärare och utrustning för utgödsling samt maskiner och utrustning för foderutdelning, dock inte för anskaffning av kompaktlastare eller minitraktorer.

27 §
Utrustning för förvaring och förbränning av döda djur

I 5 § 16 punkten avsett stöd kan beviljas för investeringar som gäller utrustning för förvaring och förbränning av döda djur i de områden som närmare fastställs av jord- och skogsbruksministeriet och där kadaver av nötkreatur, får och getter samt svin och fjäderfä samlas in.

28 §
Stöd i form av delfinansiering för investeringar på gårdsbruksenheter

Inom mål 1-området beviljas stöd för i 5 § 1 punkten underpunkt a―d samt 18 § 5 mom. och 20 § 4 mom. avsedda investeringar i form av delfinansiering.

Stöd för gårdsbruksenheters värmecentraler vilka avses i 24 § samt för investeringar som avses i 22 och 23 § kan inom mål 1-området beviljas i form av delfinansiering om den gårdsbruksenhet som får stöd ligger inom ett sådant landskap vars samarbetsdokument möjliggör beviljandet av stöd och det finns EU-medel för ändamålet. Utanför mål 1-området kan stöd beviljas för motsvarande ändamål om landskapets samarbetsgrupps landsbygdssektion vid beslut om styrning av medel och om urvalskriterierna gällande projekten har anvisat medel för ändamålet i fråga.

Stöd för investeringar som avses i 22 och 23 § beviljas bara i form av delfinansierat stöd.

Delfinansierat stöd kan inte erhållas för en sådan del av en investering som inte uppfyller förutsättningarna för delfinansierat stöd eller som inte ingår i vederbörande program.

3 kap.

Investeringar på andra ställen än gårdsbruksenheter

29 §
Verksamhet som stöds

Stöd för investeringar kan beviljas sådana landsbygdsföretag samt sådana i 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. i finansieringslagen avsedda företag som bedriver företagsverksamhet utanför gårdsbruksenheten om verksamheten hänför sig till:

1) annan förädling av skogsbruksprodukter än kemisk träförädling,

2) produktion av tjänster eller varor,

3) förmedling och marknadsföring av produkter som anges i 1 och 2 punkten med undantag av minuthandel med jordbruksprodukter,

4) förmedling eller marknadsföring av produkter eller tjänster som anges i 23 §,

5) produktion av företagstjänster,

6) annan med verksamhet enligt 1―5 punkten jämförbar verksamhet som bedrivs i samarbete med landsbygdsföretag.

Vad som bestäms i 28 § 4 mom. tillämpas också på investeringar som avses i 1 mom.

Ett stöd som avses i 1 mom. får inte främja sådana projekt eller åtgärder som det enligt 2 kap. är förbjudet att stöda eller som får stödas i en begränsad omfattning.

Är det fråga om förvärv av en fastighet eller en på arrendejord belägen byggnad för sådan verksamhet som avses i 1 mom., iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 33 § då stöd beviljas. Då förvärvet av en byggnad på arrendejord stöds skall dessutom bestämmelserna i 6 § beaktas. Den återstående arrendetiden för arrendeavtalet skall dessutom vara minst tio år och arrendeavtalet skall vara intecknat.

Stöd beviljas inte för investeringar för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter. Stöd kan trots allt beviljas ur programmet LEADER+ till de företag som avses i 1 mom. Stödet beviljas som delfinansierat bidrag ur anslag i statsbudgeten.

Stöd för anskaffning av skördemaskiner för jordbruk kan beviljas till sådana företag som avses i 3 § 2 mom. i finansieringslagen, dock inte för anskaffning av potatis- och sockerbetsupptagningsmaskiner eller skördemaskiner för trädgårdsväxter på friland. Stödet beviljas enbart av nationella medel.

4 kap.

Utvecklings- och startstöd för företag

30 §
Utvecklingsstöd för företag

Stöd för utveckling av landsbygdsföretag samt av företag som avses i 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. i finansieringslagen kan beviljas för kostnader som avses i 48 § 1 mom. i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden:

1) till högst 90 procent av de godtagbara kostnader som avses i 48 § 1 mom. 1 punkten i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden och till högst 50 procent av de godtagbara kostnader som avses i momentets 2―5 punkt,

2) till 90 procent av de godtagbara kostnaderna vid anskaffning av en sådan likviditets- och lönsamhetskalkyl som förutsätts som bilaga till ansökan om investeringsstöd eller startstöd till unga jordbrukare, eller vid anskaffning av en utvecklingsplan som syftar till en betydande utvidgning av gårdsbruksenhetens produktion eller ändring av produktionsinriktning och som omfattar en likviditets- och lönsamhetskalkyl; en förutsättning för stöd för utvecklingsplan är att stöd söks för investeringar där nämnda kalkyl krävs som bilaga till stödansökan,

3) till 90 procent av de godtagbara kostnaderna i fråga om skaffandet av rådgivningstjänster som gäller uppföljningen av hur den i 2 punkten avsedda kalkylen som har fått stöd utfaller;

4) till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna om den utvecklingsåtgärd som skall stödas gäller annan utveckling i fråga om förädlingen och marknadsföringen av de produkter som avses i bilaga I till EG-fördraget än de utvecklingsåtgärder som avses i 48 a § i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

Stöd för anskaffning av en lönsamhets- och likviditetskalkyl enligt 1 mom. 2 punkten kan beviljas för kostnader som uppgår till högst 400 euro och för anskaffning av en utvecklingsplan för kostnader som uppgår till högst 1 500 euro. Uppföljningen av kalkylen kan stödas en gång under kalkylperioden och i överensstämmelse med kostnader på högst 400 euro. För att stöd för uppföljning av en likviditets- och lönsamhetskalkyl skall beviljas förutsätts att den åtgärd i fråga om vilken kalkylen är en förutsättning för att få stöd har genomförts i sin helhet.

Ett villkor för beviljande av stöd för de kostnader som avses i 1 mom. 3 punkten är att anskaffningen av den kalkyl som skall följas upp har fått stöd. Stöd beviljas dock inte för uppföljning av en lönsamhets- eller likviditetskalkyl i anslutning till startstödet till unga jordbrukare om startstödet har höjts till följd av utnyttjandet av rådgivningstjänster.

För stöd som avses i 1 mom. 2 och 4 punkten tillämpas vad som bestäms i 48 § 5 mom. i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

Stöd för de åtgärder som avses i 1 mom. 1 och 4 punkten kan beviljas endast i delfinansierad form genom att det i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 28 § 2 mom. För åtgärder enligt 1 mom. 2 punkten beviljas stödet som bidrag av nationella medel, så att stödet beviljas delfinansierat för åtgärder angående produktion som avses i 22 §. Stöd som finansieras med medel som har anvisats för verkställande av programmet POMO+ beviljas dock enbart av nationella medel.

31 §
Startstöd för företag

Stöd för startande och utvidgning av landsbygdsföretags verksamhet enligt 3 § 1 mom. 4 punkten i finansieringslagen samt av företag enligt 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. i finansieringslagen kan beviljas enligt 49 § i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

Stöd kan beviljas endast i form av delfinansierat bidrag för kostnader enligt 49 § 1 mom. i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 28 § 2 mom. Stöd för kostnader enligt 49 § 3 mom. i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden beviljas dock av nationella medel som bidrag. Dessutom beviljas stöd som finansieras med medel som har anvisats för verkställande av programmet POMO+ enbart av nationella medel.

5 kap.

Förvärv av mark och bebyggd fastighet

32 §
Stödobjekt inom gårdsbruk

För förvärv av mark och fastigheter som hänför sig till jord- och skogsbruk kan beviljas stöd endast i anslutning till lån. Stöd kan beviljas för:

1) förvärv av tillskottsåker och skogstillskottsområde,

2) anskaffning av en gårdsbruksenhet eller en del därav,

3) anskaffning av en produktionsbyggnad jämte markgrund,

4) anskaffning av en andel i samfälld skog i samband med markförvärv,

5) betalning av inlösningsandel för en gårdsbruksenhet eller en del av den när gårdsbruksenheten på grund av avvittring och arvsskifte förblir i sökandens uteslutande besittning,

6) betalning av utjämning för en gårdsbruksenhet som på grund av avvittring förblir i sökandens uteslutande besittning,

7) betalning av utfyllnad av laglott för en gårdsbruksenhet eller en del av den som testamenterats till sökanden, om hela gårdsbruksenheten förblir i sökandens besittning.

Stöd i anslutning till markköpslån enligt 1 mom. 3 punkten får inte beviljas för förvärv av en produktionsbyggnad som är belägen på arrendejord. I 6 § bestäms om stöd i anslutning till lån som beviljas för ändamålet i fråga.

Stöd kan beviljas för förvärv av tillskottsjord endast om den köpeskilling som berättigar till stöd är minst 8 400 euro.

Stöd för markförvärv beviljas inte av medel som har anvisats för verkställande av gemenskapsinitiativprogrammen LEADER+ och INTERREG III och programmet POMO+.

33 §
Stödobjekt inom annan företagsverksamhet än gårdsbruk

Av särskilt vägande skäl kan stöd beviljas för förvärv av en sådan byggnad jämte markgrund som behövs inom företagsverksamhet enligt 23 och 29 § 1―5 mom. Stödet beviljas i form av bidrag.

För att stöd skall beviljas förutsätts att

1) ingen offentlig finansiering har beviljats och betalats för byggande, utvidgning eller grundlig reparation av den byggnad som är belägen på fastigheten eller för förvärv av fastigheten under de tio år som föregår överlåtelsen;

2) byggnaden lämpar sig för den företagsverksamhet som skall bedrivas eller till mindre kostnader kan ändras till en sådan samt att den i sitt avsedda syfte uppfyller vad som i lag eller med stöd av lag bestäms eller föreskrivs om de krav som ställs på en sådan byggnad;

3) fastighetens köpesumma inte överstiger dess gängse värde; och

4) fastighetens värde i huvudsak utgörs av byggnadens värde.

Vid beviljandet av stöd skall dessutom bestämmelserna i 9 och 10 kap. beaktas.

Stöd kan beviljas av medel som anvisats för genomförandet av mål 1-programmen, gemenskapsinitiativprogrammen LEADER+ och INTERREG III samt programmet POMO+.

34 §
Godtagbara kostnader för förvärv av mark och fastigheter

Till stödberättigat vederlag räknas:

1) ett lån som sökanden enligt överlåtelsehandlingen har förbundit sig att betala eller ansvara för och som har beviljats med stöd av finansieringslagen, lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/ 1994), landsbygdsnäringslagen (1295/1990), lagen om gårdsbruksenheter (188/1977) eller annan i 59 § 1 och 2 mom. i landsbygdsnäringslagen nämnd lagstiftning, eller motsvarande statens försäljningsprisfordran som har uppstått med stöd av ovan nämnda lagstiftning eller lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966),

2) en annan kredit som gäller den lägenhet som förvärvas och som sökanden enligt överlåtelsehandlingen har förbundit sig att betala eller ansvara för,

3) den köpeskilling eller del av den som skall betalas till säljaren eller till personer som säljaren anger.

Sådana i 1 mom. 1 punkten avsedda lån och försäljningsprisfordringar som med stöd av 18 § i statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden (808/2000) inte kan överföras på sökandens ansvar skall betalas senast då det lån som avses i detta kapitel lyfts. Då ett lån som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten lyfts skall företes verifikat enligt vad därom bestäms särskilt i ovan nämnda förordning av statsrådet.

35 §
Maximala kostnader för förvärv av mark och fastigheter

Stöd kan beviljas endast för sådant markförvärv där priset på åker eller skogsmark som används för gårdsbruksändamål inte överstiger gängse pris på orten. Härvid skall beaktas var det markområde som är föremål för anskaffningen är beläget, storleken, markens beskaffenhet, dikningen, avståndet från driftscentrum och andra med dessa jämförbara omständigheter som inverkar på den produktiva nyttan av området, samt vid förvärv av byggd mark byggnadernas läge, storlek och skick.

Sökanden skall förete en aktuell skogsplan över den skogsmark som skall förvärvas eller en annan tillförlitlig uppskattning av markens och trädbeståndets värde för skogsbruksändamål.

Om ett område eller en fastighet anskaffas för något annat ändamål än gårdsbruk skall det gängse priset för området och de eventuella byggnader som finns där bedömas med tanke på det ändamål för vilket de anskaffas.

36 §
Det maximipris för jordbruksmark för vilket lån kan beviljas

Oberoende av att det vederlag som betalas för jordbruksmark uppfyller förutsättningarna enligt 34 och 35 § räknas som anskaffningspris för vilket lån kan beviljas inte den del av anskaffningspriset som överstiger följande maximipriser:

Arbetskraft- och näringscentral Maximipris för vilket lån kan beviljas euro/ha
Södra Österbotten, Birkaland, Österbotten, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland 6 000
Tavastland, Sydöstra Finland och Norra Österbotten 5 000
Södra Savolax, Mellersta Finland och Norra Savolax 3 500
Norra Karelen, Kajanaland och Lappland 2 500

Om ett område som ingår i samma köp är beläget på två eller flera arbetskrafts- och näringscentralers område avgörs det maximipris för vilket lån kan beviljas på grundval av den arbetskrafts- och näringscentral på vars område huvuddelen av det område som skall förvärvas är beläget.

Lån får inte beviljas till den del anskaffningspriset överstiger den köpeskilling för vilken lån kan beviljas.

6 kap.

Startstöd till unga jordbrukare

37 §
Räntestödslånets belopp

För anskaffning av en gårdsbruksenhet eller en del av den samt jordbrukslösöre kan beviljas räntestödslån till högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna.

38 §
Godtagbara kostnader som föranleds av etableringen

Vad som i 34 och 35 § föreskrivs om godtagbara kostnader för förvärv av mark och fastigheter gäller också den andel av startstödet som beviljas i form av stöd i samband med ränta på lån till den del lånet beviljas för markförvärv.

Godtagbara kostnader för anskaffning av lösöre på grund av etablering är:

1) godtagbara anskaffningskostnader för produktionsdjur som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller under det år som följer på etableringen,

2) anskaffningskostnader för jordbruksmaskiner och redskap som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller under det år som följer på etableringen och som behövs i gårdsbruksenhetens produktion som den unga jordbrukaren börjar driva.

7 kap.

Upprustning av den traditionella miljön och värdefulla byggnader

39 §
Bevarande av den traditionella miljön

I syfte att bevara den traditionella miljön kan stöd beviljas för reparation och förbättring av bland annat väder- och vattenkvarnar, sommarladugårdar, bodar, loft och andra traditionella magasinsbyggnader, landskapsmässigt värdefulla lador, gärdsgårdar och slanstängsel samt båthus. Stöd kan även beviljas för investeringar som behövs för vård av det traditionella landskapet under det första året efter det att vården har börjat. I dessa investeringar kan ingå kostnader bland annat för uppförande av stängsel. Stöd beviljas inte om annat stöd har beviljats för åtgärden eller om vidtagandet av åtgärden är en förutsättning för erhållande av något annat stöd, exempelvis miljöstöd för jordbruket.

Om det är fråga om ett eller högst tre landsbygdsföretags gemensamma anskaffning beviljas stöd med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs om gårdsbruksenheters investeringar. Om investeringen inte gäller egendom som återinsätts i produktionen, om investeringen förbättrar trivseln i bygemenskapen eller området och om utöver landsbygdsföretagen andra instanser deltar i genomförandet av investeringen, tillämpas på investeringarna vad som särskilt bestäms i förordning av jord- och skogsbruksministeriet om godtagbara kostnader för projekt för utveckling av landsbygden, vilken utfärdas med stöd av 7 § i finansieringslagen.

40 §
Grundlig reparation av värdefulla byggnader

Stöd kan beviljas för grundlig reparation av arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

8 kap.

Boendestöd

41 §
Bostadsbyggande

Stöd enligt 22 § 1 mom. i finansieringslagen kan beviljas för förbättrande av bostadsförhållandena på gårdsbruksenheterna.

9 kap.

Vissa begränsningar av rätten till stöd

42 §
Europeiska gemenskapens bestämmelser om kostnader som berättigar till stöd

Då ovan i 4―22, 24―27 och 32―38 § avsett nationellt stöd beviljas iakttas vad som bestäms om förutsättningarna för beviljande av stöd i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn (EGT C 28, 1.2.2000, s. 2). Vid beviljandet av ett nationellt eller från EUGFJ delfinansierat i 29 § avsett stöd tillämpas på motsvarande sätt vad som bestäms om förutsättningar för beviljande av stöd i kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag.

När det är fråga om verksamhet som hänför sig till annan produktion än jordbruk och stödet beviljas enligt villkoren för försumbart stöd, kan stödets belopp under de tre år som föregått beviljandet av stödet, inklusive det stöd som beviljats enligt regeln för försumbart stöd, uppgå till högst 100 000 euro. Vid beviljande av stöd iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse.

43 §
Mellanskillnad

Då en maskin eller ett redskap anskaffas så att en del av köpeskillingen kvittas genom att en använd maskin eller ett använt redskap ges som vederlag, anses som stödberättigad kostnad endast skillnaden mellan priset på den maskin eller det redskap som anskaffats och på den maskin eller det redskap som överlåtits.

44 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Stöd beviljas inte för följande kostnader eller kostnadsandelar:

1) kostnader som annars skulle godkännas som en andel av mervärdesskatten, om inte den som ansöker om stödet företer en godtagbar utredning av skattemyndigheten över att det inte är möjligt att erhålla återbäring av mervärdesskatt för kostnader som hänför sig till ifrågavarande verksamhet,

2) kostnader som föranleds av traktering när företaget idkat PR-verksamhet,

3) andra kostnader för verksamheten som föranleds av företagets sedvanliga affärsverksamhet,

4) projekt som direkt hänför sig till export eller import,

5) kostnader för transport som sökanden själv utfört.

Statsborgen beviljas inte för lån avsedda som driftskapital för ett företag.

45 §
Andelen av eget arbete vid byggnads- och annat arbete

Då ett investeringsstöd som beviljats som delfinansierat betalas och övervakas anses som värde av stödtagarens eget arbete 8,50 euro i timmen i sedvanligt arbete och 13,50 euro i timmen om stödtagaren har utbildning eller långvarig arbetserfarenhet i den bransch som arbetet gäller. Som värdet av arbete som utförts med traktor eller en maskin som kan jämföras med en traktor anses 25 euro i timmen och som värdet av arbete som utförts med grävmaskin eller motsvarande maskin 34 euro i timmen. Andelen eget arbete beaktas om en bokföring över antalet arbetstimmar förevisas.

46 §
Användning av egna produktionsinsatser

Då eget virke används beaktas som virkets råvirkespris det rotpris som allmänt tillämpas i området. Virkets värde kan vid betalning och övervakning av stöd beaktas endast om en utomstående, tillräckligt yrkesskicklig person har gett ett intyg över virkets mängd och värde. Om stödtagaren själv har bearbetat råvirke från egen skog genom sågning eller hyvling, är virkets värde anskaffningspriset för motsvarande virke som på gängse villkor allmänt finns att få i området. Över mängden och värdet av sågat och hyvlat virke skall finnas ett intyg som motsvarar intyget över mängden och värdet av råvirket.

Som värdet av andra material och förnödenheter som erhållits från den egna lägenheten anses det försäljningspris som överlåtaren skulle ha fått vid försäljning av dem. I fråga om mängden och värdet av råvaror och produkter som överlåtits krävs ett intyg från en utomstående person enligt 1 mom.

47 §
Offentlig upphandling och konkurrensutsättning

I fråga om åtgärder som uppfyller förutsättningarna i 2 § 1 mom. 5 punkten lagen om offentlig upphandling (1505/1992) tillämpas vad som i den nämnda lagen bestäms om upphandling och konkurrensutsättning i fråga om de aktuella upphandlingsenheterna.

10 kap.

Formen för och maximibeloppet av stöd för investeringar och markförvärv

48 §
Stödformer

Ovan i 2, 7 och 8 kap. avsett stöd beviljas i form av bidrag, räntestöd för räntestödslån eller statsborgen eller som en kombination av dessa, dock med beaktande av vad som föreskrivs i 50―53 §.

Stöd som hänför sig till räntestödslån och tilläggsbidrag som ingår i startstödet till unga jordbrukare beviljas alltid som nationellt stöd. Vid verkställande av gemenskapsinitiativprogrammen LEADER+ och INTERREG III samt programmet POMO+ får stöd inte beviljas för sådana ändamål för vilka enbart räntestöd för räntestödslån kan beviljas. Vid verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III kan stöd dock beviljas i form av bidrag för en gårdsbruksinvestering som avses i 7 § och för vilken annars enbart stöd som hänför sig till lån kan beviljas. Bidragets maximibelopp kan inte överstiga motsvarande maximibelopp av stöd som ingår i lån.

Statsborgen kan beviljas för samma objekt som investeringsstödet med undantag av markförvärv, bostadsbyggande, bevarande av den traditionella miljön och grundlig reparation av kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader.

49 §
Unga jordbrukare

Unga jordbrukare kan för i 2 kap. avsedda investeringar på gårdsbruksenheter beviljas högre stöd än övriga jordbrukare så som föreskrivs i 50 §.

Som ung jordbrukare betraktas en jordbrukare som inte fyllt 40 år och har inlett driften på gårdsbruksenheten för mindre än fem år sedan. Som tidpunkten för etableringen betraktas den etableringstidpunkt som avses i 36 § i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

50 §
Stödets maximibelopp

Stöd för i 2, 5, 7 och 8 kap. samt 29 § 6 mom. avsedda investeringar och markförvärv, bortsett från stöd enligt 22 och 23 §, kan beviljas med iakttagande av de maximistödbelopp och stödformer som nämns bilaga 1.

Endast bidrag kan beviljas för sådana investeringar på gårdsbruksenheter som finansieras via gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III. Stödet beviljas delfinansierat. Stöd kan beviljas bara för sådana investeringar på gårdsbruksenheter som enligt bilaga 1 annars beviljas enbart stöd i form av lån. Bidragets maximibelopp kan inte överstiga motsvarande maximibelopp av stöd som ingår i lån.

51 §
Stöd som beviljas i form av bidrag

Bidrag får inte beviljas om bidragsbeloppet blir mindre än 840 euro. För de investeringar om vilka det bestäms i 10 § 6 mom., 11 § 2 mom., 18 § 5 mom., 20 § 3 och 4 mom., 22 och 23 § och 29 § 1-5 mom. kan dock beviljas bidrag som är mindre än vad som ovan anges, men bidragen får trots allt inte understiga 500 euro. I fråga om anskaffning av avelsnötkreatur eller avelsfår och elaggregat eller elgeneratorer, eller när det gäller en sådan utvecklingsåtgärd som avses i 30 § 1 mom. 2 punkten, tillämpas inte ovan nämnda minimibelopp för bidraget i fråga.

Om den godtagbara totalkostnaden för investeringar som avses i 2 eller 7 kap. understiger 5 000 euro, får inte andelen av ett stöd i form av lån beviljas.

52 §
Stöd som beviljas i form av räntestödlån

Utan hinder av vad som bestäms i 48 och 51 § kan då stöd beviljas för markförvärv enligt 32 § eller för bostadsbyggande enligt 41 § som stödform tillämpas endast räntestöd som hänför sig till räntestödslån.

53 §
Investeringsstödets maximibelopp utanför det egentliga jordbruket

Stöd för i 22 § avsedda investeringar samt för investeringar beträffande småskalig förädling och marknadsföring av skogsbruksprodukter på gårdsbruksenheter kan beviljas:

1) inom mål 1-området till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen,

2) i kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilaga 2 till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen,

3) i andra kommuner som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilaga 2 än kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för i 23 § avsedda investeringar kan beviljas:

1) i kommuner inom stödområde I vilka hör till Östra Finlands mål 1-område till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna,

2) i kommuner inom stödområde II vilka hör till Norra Finlands mål 1-område till högst 34 procent av de godtagbara kostnaderna,

3) i kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilaga 2 till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen, och

4) i andra kommuner som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilaga 2 än kommuner på den glest bebyggda eller den egentliga landsbygden till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd inom de områden som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom. 3 och 4 punkten kan endast beviljas ur programmet POMO+ och gemenskapsinitiativprogrammen LEADER+ och INTERREG III.

54 §
Investeringsstödets maximibelopp utanför gårdsbruksenheterna

Investeringsstöd kan beviljas för i 29 § 1-5 mom. avsedda investeringar i de kommuner som räknas upp i bilaga 2 som följer:

1) i kommuner inom stödområde I vilka hör till Östra Finlands mål 1-område till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna,

2) i kommuner inom stödområde II vilka hör till Norra Finlands mål 1-område till högst 34 procent av de godtagbara kostnaderna,

3) i kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden vilka hör till stödområden II och III utanför mål 1-området till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna,

4) i andra än i 3 punkten avsedda kommuner som hör till stödområde II och III utanför mål 1-området till högst 20 procent av de godtagbara kostnaderna,

5) i andra kommuner än sådana som hör till stödområde II och III utanför mål 1-området till högst 15 procent av de godtagbara kostnaderna,

6) för investeringsprojekt som främjar användningen av trä som energikälla på de områden som avses i 4 och 5 punkten till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna.

I följande städer beviljas inte stöd för investeringar som genomförs på övriga planområden än generalplaneområden: Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Kervo, Lahtis, Lojo, Reso, S:t Karins, Kouvola, Kuusankoski, Tammerfors, Träskända, Vanda och Åbo.

Stöd inom de områden som avses i 1 mom. 3―6 punkten kan endast beviljas ur programmet POMO+ och gemenskapsinitiativprogrammen LEADER+ och INTERREG III.

55 §
Maximibelopp av stöd som beviljas för förvärv av en fastighet

Vad som bestäms i 53 och 54 § tillämpas också på förvärv av en sådan fastighet som avses i 33 §.

56 §
Stödområdesindelning

Vid beviljande av stöd enligt denna förordning avgörs stödnivån utifrån den regionindelning som framgår av bilaga 2 och som för kommunernas del var i kraft den 31 december 2000.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

57 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna förordning tillämpas på sådana i 1 § avsedda ansökningar om beviljande av stöd som anhängiggjorts den 1 januari 2006 eller därefter, dock senast den 31 december 2006.

Ovan i 1 § 1 mom. avsedda bevillningsfullmakter och medel får dessutom användas för sådana ansökningar om beviljande av stöd som anhängiggjorts tidigast den 3 april 2000 och senast den 31 december 2005, med tillämpning av de bestämmelser som var i kraft då ansökan anhängiggjordes.

Helsingfors den 21 december 2005

Minister
Seppo Kääriäinen

Överinspektör
Hannu Porkola

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.