1089/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 16 § i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1122/1996, 1127/1996, 1172/1998, 565/2004, 775/2004 och 410/2005, ett nytt 11 mom., varvid det nuvarande 11 mom. blir 12 mom., som följer:

16 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter om utgifter och avdrag

Kommuner och samkommuner som tar ut i 31 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen nämnda avgifter på förtroendevaldas mötesarvoden skall tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om de uttagna avgifterna. Den som erhållit sådana avgifter direkt av den skattskyldige skall tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om avgifterna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången på uppgifter som skall lämnas för 2006.

LM 164/2003
FiUB 26/2005
RSk 25/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.