1083/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 165 § 3 mom., 183 § 5 mom. och 187 § 2 mom.,

av dem 165 § 3 mom. sådant det lyder i lag 971/2002 och 183 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1767/1995, och

fogas till 165 §, sådan den lyder i lag 1486/1994 och i nämnda lag 971/2002, ett nytt 4 mom., till 178 §, sådan den lyder i nämnda lag 1486/1994 och i lag 1265/1997, ett nytt 4 mom., till 179 §, i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag 1072/2003, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 220 § i stället för den 220 § som upphävts genom lag 649/1995, som följer:

165 §

Deklarationer och andra handlingar som får lämnas in till skattemyndigheten på elektronisk väg och som skall signeras skall certifieras på det sätt som anges i 18 § i lagen om elektroniska signaturer (14/2003) eller på något annat godtagbart sätt.

Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och andra handlingar skall vara certifierade för att kunna lämnas in på elektronisk väg.

178 §

Skatten anses ha påförts inom föreskriven tid, om skatteverkets beslut om påförande har fattats innan tidsfristen löpt ut.

179 §

Efterbeskattningen anses ha skett inom föreskriven tid, om skatteverkets beslut därom har fattats innan tidsfristen löpt ut.

183 §

Om skatten har bestämts till följd av besvär som anförts på statens vägnar eller skall till staten indrivas skatt som den skattskyldige redan har betalt men som har återburits till honom, är skattetillägget lika stort som den ränta som nämns i 22 § i lagen om skatteuppbörd (609/2005).

187 §

På skatt som skall återbäras betalas ränta enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd. Räntan löper från utgången av den andra kalendermånaden efter räkenskapsperioden eller, då det är fråga om skatt som den skattskyldige har betalt först efter nämnda tidpunkt, från betalningsdagen.

220 §

På ärenden som behandlas enligt denna lag tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 91/2005
FiUB 22/2005
RSv 141/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.