1082/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) en ny 6 a §, till 24 §, sådan den lyder i lag 1070/2003, ett nytt 7 mom. samt till lagen en ny 42 a § som följer:

6 a §
Elektronisk kommunikation och signering

På ärenden som behandlas enligt denna lag tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

Deklarationer och andra handlingar som får lämnas in till skattemyndigheten på elektronisk väg och som skall signeras skall certifieras på det sätt som anges i 18 § i lagen om elektroniska signaturer (14/2003) eller på något annat godtagbart sätt.

Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och andra handlingar skall vara certifierade för att kunna lämnas in på elektronisk väg.

24 §
Fastställande, ändring och avlyftande av skatt som skall betalas vid förskottsbetalning

Även ett annat skatteverk än det som verkställer beskattningen är på yrkande av den skattskyldige behörigt i ett ärende som gäller fastställande, ändring och avlyftande av skatt som skall betalas vid förskottsbetalning.

42 a §
Närmare bestämmelser om tidsfrister för debitering och rättelse

Debitering och rättelse anses ha skett inom föreskriven tid, om skatteverkets beslut har fattats innan tidsfristen löpt ut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid förskottsuppbörden för 2006.

RP 91/2005
FiUB 22/2005
RSv 141/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.