1066/2005

Given i Helsingfors den 20 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, av 1 och 3 § lagen den 22 december 1993 om koncessionsavgift för försäkringsbolag (1421/1993), av 45 § lagen den 23 november 2001 om penningautomatstöd (1056/2001) samt av 16 § lagen den 15 juli 2005 om försäkringsförmedling (570/2005):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet samt arbetarskyddsförvaltningen uppbär avgift och om grunderna för dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är:

1) ministeriets beslut i ärenden gällande sökande av ändring 200 euro,

2) beslut om koncession för arbetspensionsförsäkringsbolag:

a) beslut om beviljande av en ny koncession 4 500 euro,

b) beslut om ändring av en gällande koncession 3 400 euro,

3) beslut om koncession för livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag 2 600 euro,

4) beslut om fastställande eller ändring av stadgarna 850 euro,

5) beslut om fastställande av villkoren och grunderna för den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen 850 euro,

6) beslut om fastställande som avses i 41 b § 6 mom. och 58 § lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 650 euro,

7) beslut om fastställande av villkoren och grunderna för lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkring 850 euro,

8) beslut om fastställande av försäkringsvillkoren för lantbruksföretagarnas grupplivförsäkring 220 euro,

9) andra tillstånd och beslut som ministeriet meddelar på begäran av Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt 850 euro,

10) beslut i angelägenheter gällande undersökningstillstånd 170 euro, dock i fråga om ett lärdomsprov 55 euro,

11) beslut som gäller tillstånd att upprätthålla en adoptionsbyrå 600 euro, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 70 euro,

12) beslut som gäller tillstånd att sköta internationell adoptionstjänst 750 euro, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 70 euro,

13) beslut som gäller utländska adoptionstjänstorgan 70 euro, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 42 euro, och

14) för tillsynen över arbetarskyddet de fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet för de prestationer som nämns i bilaga 1, och

15) del av examen som tillhör försäkringsmäklarexamen 100 euro.

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka inom tillsynen över arbetarskyddet uppbärs avgifter som bestäms från fall till fall och som motsvarar prestationens självkostnadsvärde är:

1) förhandsinspektioner av fartyg,

2) tillstånd som gäller kompetens och godkännande.

Beslut om i vilka fall de till social- och hälsovårdsministeriet anknutna läkemedelsprisnämndens och gentekniknämndens samt den etiska kommitténs och medicinska forskningsetiska sektionens prestationer är avgiftsbelagda fattas separat.

De utgifter som uppstått till följd av ledningen och övervakningen av en penningspelssammanslutning debiteras hos penningspelssammanslutningen i enlighet med de kostnader som totalt förorsakats staten.

De kostnader som uppstått till följd av uppföljningen av och forskningen kring spelberoende uppbärs hos penningspelssammanslutningarna i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning prissätter på företagsekonomiska grunder är:

1) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, konsult- och sakkunniguppgifter i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt anknyter till verksamheten vid ministeriet eller arbetarskyddets distriktsförvaltning,

2) utredningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning samt översättning och tolkning,

3) sökande av information på beställning ur register och databaser samt anslutning till databaser,

4) biblioteks- och informationstjänster,

5) användning av lokaler och anordningar samt ämbetsverks-, utbildnings- och kontorstjänster,

6) publikationer som helt eller delvis bekostats av ministeriet eller arbetarskyddets distriktsförvaltning samt elektroniska data-produkter,

7) fotostatkopior och andra avskrifter,

8) publicering av meddelanden och tillkännagivanden i publikationer som ges ut av ministeriet eller arbetarskyddets distriktsförvaltning,

9) serviceavgift för servicetelefon samt

10) andra prestationer som grundar sig på beställning.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning är i kraft från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2006.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 22 december 2003 om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift (2/2004).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Redovisningschef
Arto Mynttinen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGENS OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER
Fasta avgifter
Avgift/euro
Tillstånd eller annan prestation som nämns i författningar
1. Bemyndigande för asbestrivningsarbete 410
2. Godkännande av utbildningsprogram för asbestrivningsarbete 170
3. Godkännande av laseranläggningstyp 110
4. Lantbrukstraktor, nationellt godkännande av skyddshytt 370
5. Godkännande av EEG-besiktning eller partiell besiktning av lantbrukstraktor 510
6. Ändring av eller tillägg till godkännande av lantbrukstraktor 400
7. Fastställande av kompetenskrav för lyftanordningsinspektör 170
8. Avslagsbeslut eller återkallande av tillståndsbrev för laddare 80
9. Godkännande av examinator för examen gällande laddare 60
10. Kompetensbrev för laddare 110
11. Nytt kort för laddare 40
12. Godkännande av byggnadshisstyp 690
13. Godkännande av typ av elmateriel som används i sprängningsarbete 190
14. Godkännande av typ av annan anordning som används i sprängningsarbete 290
15. Kopia av kort för tornkransförare 20
Undantagslov
16. Märkning av asbest 470
17. Behörighet för kranförare, utländska examina 150
18. Behörighet för kraninspektör 170
19. Undantag från bestämmelserna i statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten 340
20. Kromathalt i bygg- och murcement 340
21. Övriga undantagslov som nämns i författningar 290
Avgifter som bestäms från fall till fall
Förhandsinspektioner av fartyg
Konstaterande av kompetens gällande sakkunnigorgan eller sakkunnig
Godkännande av dykares kompetens av särskild anledning

De avgifter som bestäms från fall till fall baserar sig på den tid som använts för arbetet.

Priset per arbetstimme är 34,40 euro för prestationer som arbetarskyddsavdelningen producerar och 30 euro för prestationer som distriktsförvaltningen producerar. I avgifteringår dessutom specificerat de särkostnader som hänför sig till prestationen samt andelen i de gemensamma kostnaderna (5 euro per arbetstimme).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.