1063/2005

Given i Helsingfors den 16 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras 1 § 1 punkten i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 30 december 2004 om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna (1425/2004) som följer:

1 §

För de i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna svarar de pensionsanstalter, som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare samt lagen om sjömanspensioner, som följer:

1) för arbetstagares sådana ålderspensioner som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare, för ålderspensioner enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare samt ålderdomspensioner enligt 3 a § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner, med undantag för engångsbelopp av ålderspension som betalas i samband med engångsbeloppet av invalidpension, till den del pensionen överstiger beloppet av den pension som motsvarar de till pensionsanstalten i enlighet med av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder erlagda pensionsförsäkringspremierna eller det beräknade pensionsansvaret och pensionen inte täcks av den i 12 c § l mom. i lagen om pension för arbetstagare avsedda premien, svarar pensionsanstalterna i proportion till det sammanlagda beloppet av utjämningsdelarna för de av sina försäkringspremier som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare samt utjämningsdelarna för sina årspremier, som motsvarar pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare samt pensionsskyddet enligt 3 a § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner, och det av utjämningsdelarna bildade ansvaret, samtDenna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Förordningen tillämpas på invalidpensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar den 1 januari 2006 eller därefter.

Helsingfors den 16 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.