1062/2005

Given i Helsingfors den 16 december 2005

Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och med stöd av 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådana de lyder, 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten i lag 348/1994 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i lag 495/2005:

1 §

I 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Räddningsinstitutet uppbär en fast avgift på 70 euro per kursdag är:

1) kurs för avtalsbrandkårschefer och grundkurs för industribrandchefer i bisyssla, samt

2) andra kurser som skall genomgås för uppnående av behörighet för uppgifter inom räddningsväsendet.

I kursavgiften ingår undervisning, inkvartering, studiematerial som delas ut och lunch under kursdagen.

2 §

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga avgiftsbelagda prestationer som Räddningsinstitutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) andra kurser än de som avses i 1 §,

2) utbildningsmaterial som sammanställts på beställning,

3) konsultering och annan därmed jämförbar service,

4) uthyrning av lokaler för utbildning och inkvartering, av övningsområde, redskap och materiel, samt

5) annan service som avtalats särskilt.

3 §

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Räddningsinstitutet med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2006.

Helsingfors den 16 december 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Konsultativ tjänsteman
Johanna Hakala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.