1060/2005

Given i Helsingfors den 15 december 2005

Försvarsministeriets förordning om antalet kostnadsfria permissionsresor och reseersättningar för värnpliktiga som fullgör beväringstjänsten och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 50 b § i värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/1950), sådant detta lagrum lyder i lag 1169/1988:

1 §
Permissionsresor i Finland

I Finland bosatta värnpliktiga som fullgör beväringstjänsten och i Finland bosatta kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst har rätt att under tjänstgöringstiden få kostnadsfri resa tur och retur eller i stället för kostnadsfri resa reseersättning för permissionsresa till sin hem- eller boningsort eller av särskilda skäl också till en annan ort som följer:

1) för den som tjänstgör 180 dagar 13 resor,

2) för den som tjänstgör 270 dagar 23 resor.

3) för den som tjänstgör 330 dagar 29 resor,

4) för den som tjänstgör 362 dagar 32 resor.

2 §
Permissisonsresor utomlands

Utomlands varaktigt bosatta värnpliktiga och utomlands varaktigt bosatta kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst och som infinner sig till tjänstgöring från utlandet har rätt att få kostnadsfri resa tur och retur eller i stället för kostnadsfri resa reseersättning för permissionsresa till sin hem- eller boningsort eller av särskilda skäl också till en annan ort som följer:

1) för den som tjänstgör 180 dagar och är bosatt i Europa två resor och för den som är bosatt utanför Europa en resa,

2) för den som tjänstgör 270 dagar och är bosatt i Europa tre resor och för den som är bosatt utanför Europa en resa,

3) för den som tjänstgör 330 dagar och är bosatt i något av de nordiska länderna fyra resor, för den som är bosatt någon annanstans i Europa tre resor och för den som är bosatt utanför Europa en resa,

4) för den som tjänstgör 362 dagar och är bosatt i något av de nordiska länderna fyra resor, för den som är bosatt någon annstans i Europa tre resor och för den som är bosatt utanför Europa två resor.

3 §
Utbetalning av ersättning

Sådan användningen av lokaltrafik på tjänstgörings- och permissionsorten som har samband med permissionsresor vilka avses i 1 och 2 § ersätts enligt den allmänna taxan.

4 §
Resesättet

Permissionsresorna skall med beaktande av förhållandena göras på det för staten förmånligaste sättet.

När försvarsmakten ordnar permissionstransporter iakttas bestämmelserna om skötseln av statsfinanserna, upphandlingen och säkerheten i samband med tjänstgöringen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets beslut av den 22 januari 1998 om kostnadsfria permissionsresor och ersättningar för resekostnader som beviljas värnpliktiga vilka fullgör tjänst.

På dem som fullgör tjänst när denna förordning träder i kraft tillämpas dock alltjämt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 15 december 2005

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Regeringsråd, som personaldirektör
Pasi Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.