1059/2005

Given i Helsingfors den 14 december 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 348/1994 och det sist nämnda i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (nedan informationstjänstcentralen) uppbär en avgift om 10,00 euro för intyg som utfärdas som ett separat dokument eller skrivs in i ett dokument som visats upp för myndigheten.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer i fråga om vilka avgiften avviker från självkostnadsvärdet

Informationstjänstcentralen uppbär 5,66 euro i fast avgift för registrering av nötkreatur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter, 2,92 euro i fast avgift för ett ersättande märke enligt 8 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning och registrering av nötkreatur (7/1999) samt 1,00 euro i fast avgift för slaktanmälan enligt 16 § i ovan nämnda beslut av jord- och skogsbruksministeriet.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer som informationstjänstcentralen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) information, informationsprodukter, informationstjänster och kopior, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom., samt

2) övriga prestationer och tjänster som beställts särskilt.

Informationstjänstcentralen beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

4 §
Avgifter som föranleds av internationellt samarbete

Informationstjänstcentralen kan tillhandahålla internationella organisationer och andra staters myndigheter prestationer utan avgift, om avgiftsfriheten grundar sig på reciprocitet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2007.

Avgifter enligt denna förordning uppbärs för prestationer som beställts under förordningens giltighetstid.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2005

Minister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Risto Yrjönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.