1051/2005

Given i Helsingfors den 15 december 2005

Finansministeriets förordning om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om studier som krävs för deltagande i examen

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § och 9 § 4 mom. i lagen av den 1 april 1999 om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999), sådana de lyder i lag 370/2005:

1 §
OFR-examens uppbyggnad

Examen för revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-examen), nedan examen, omfattar följande delområden:

1) revisionskunskap och revisionsteknik,

2) revisionsberättelse och övriga rapporter som hänför sig till revision, samt

3) mätning och utvärdering av resultat.

För godkänd examen krävs godkännande inom varje enskilt delområde. En underkänd del kan tenteras på nytt under den tid rätten att avlägga examen gäller. Bestämmelser om examensrättens giltighetstid finns i 3 § i förordningen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (468/1999).

Examen ordnas på både finska och svenska.

2 §
Läroämnen som ingår i examen

Till examensfordringarna hör följande läroämnen som gäller bokföringsskyldiga och offentliga samfund: revision, bokslutsanalys, extern redovisning, bokföring och intern redovisning, koncernbokslut, intern revision samt centrala bestämmelser, föreskrifter och regler som gäller dessa läroämnen.

Till examensfordringarna hör dessutom planeringssystem och budgetering för offentliga samfund, revisionsväsendet för offentliga samfund, mätning och utvärdering av resultat, avgiftsbelagd verksamhet, lagstiftning om affärsverk samt centrala bestämmelser, föreskrifter och regler som gäller dessa delområden.

Till examensfordringarna hör dessutom kännedom om grundprinciperna för tillsynen över medelsanvändningen och medelsförvaltningen inom Europeiska unionen.

3 §
Övriga läroämnen

Till examensfordringarna hör, utöver de i 2 § nämnda läroämnena, följande läroämnen i den omfattning som krävs för revisionen av samfund och stiftelser: bolagslagstiftning, lagstiftning om överlåtelse av egendom, lagstiftning om konkurser och skuldsanering, skattelagstiftning, arbetslagstiftning samt de bestämmelser som gäller socialförsäkring, datasystem och databehandlingslära, företagsekonomi, nationalekonomi och finansiering, statistik samt grundprinciperna i fråga om ekonomiförvaltningen inom företagen.

4 §
Allmänt om krav på studier

Den som har fullgjort studier i redovisning i enlighet med 5 §, studier i juridik i enlighet med 6 § och studier i andra ämnen i enlighet med 7 § har rätt att delta i examen förutsatt att han eller hon även uppfyller de övriga krav som anges i 9 § i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999).

5 §
Studier i redovisning som krävs för deltagande i examen

En förutsättning för deltagande i examen är att sökanden har fullgjort studier i redovisning, vilka omfattar minst 60 studiepoäng eller 35 studieveckor, enligt statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) som följer:

1) studierna skall ge tillräckliga kunskaper om principerna för bokföring och bokslut samt om revision och metoderna för granskning av den totala effektiviteten liksom även om utgifts- och inkomstekonomi, budgetering, andra ekonomiska styrsystem och finansiering för offentliga samfund,

2) av dessa studier skall minst 25 studiepoäng eller 15 studieveckor bestå av studier som gäller offentliga samfund.

6 §
Studier i juridik som krävs för deltagande i examen

En förutsättning för deltagande i examen är att sökanden har fullgjort studier i juridik, vilka omfattar minst 35 studiepoäng eller 20 studieveckor, enligt statsrådets förordning om universitetsexamina som följer:

1) studierna i offentlig rätt skall omfatta minst 20 studiepoäng eller 12 studieveckor och ge tillräckliga kunskaper om den rättsliga regleringen av medelsanvändningen och av tillsynen över medelsanvändningen i offentliga samfund, om uppgifterna för och förändringar i tillsynen samt om medelsanskaffning för offentliga samfund,

2) studierna skall omfatta studier i medelsanvändning och tillsyn över medelsförvaltningen inom Europeiska unionen samt i skatterätt och studier gällande omsättning av egendom eller annan avtalsrätt.

7 §
Andra studier som krävs för deltagande i examen

En förutsättning för deltagande i examen är att sökanden har fullgjort studier i enlighet med statsrådets förordning om universitetsexamina, vilka omfattar sammanlagt minst 25 studiepoäng eller 15 studieveckor i följande ämnen:

1) förvaltningsvetenskap,

2) nationalvetenskap,

3) statistik samt

4) informations- och datorsystem.

8 §
Andra studier som räknas sökanden till godo

Utöver de studier som avses i denna förordning kan revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin bestämma att andra motsvarande studier eller vitsord vid ett universitet i Finland eller i något annat land räknas sökanden till godo, om de till omfattningen och innehållet motsvarar de studier som avses i 5―7 §.

Med stöd av 9 § 3 mom. i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin skall i fråga om de sökande som har rätt att delta i examen såsom i 5―7 § avsedda studier godkännas även studier med motsvarande innehåll och omfattning som avlagts vid en yrkeshögskola.

9 §
Påvisande av att kraven uppfylls

Sökanden skall påvisa att han eller hon uppfyller studiekraven enligt denna förordning genom att uppvisa ett intyg som ett universitet som ger undervisning i samhällsvetenskap, ekonomiska vetenskaper eller juridik har utfärdat över omfattningen av och innehållet i studierna, när och var sökanden har fullgjort dem samt att de motsvarar studiekraven enligt denna förordning.

I de fall som avses i 8 § 2 mom. skall sökanden påvisa att han eller hon uppfyller studiekraven enligt denna förordning genom att uppvisa ett intyg som en yrkeshögskola som ger undervisning enligt statsrådets förordning om yrkeshögskolor (352/2003) har utfärdat över omfattningen av och innehållet i studierna, när och var sökanden har fullgjort dem samt att de motsvarar studiekraven enligt denna förordning.

10 §
Tidpunkten för uppfyllandet av kraven

När en sökande godkänns att delta i examen beaktas som studier enligt denna förordning de studier som sökanden har fullgjort fram till den 15 april under examensåret.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Bestämmelserna i 8 § 2 mom. och 9 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets beslut av den 22 december 1999 om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1210/1999) och finansministeriets beslut av den 22 december 1999 om studier som skall krävas för deltagande i OFR-examen (1209/1999) jämte ändringar.

12 §
Övergångsbestämmelser

Från de krav som avses i 5―7 § i denna förordning och som gäller studiernas omfattning och innehåll kan undantag göras när sökande godkänns att delta i de examina som arrangeras 2006―2007, om sökanden har fullgjort studier i redovisning i enlighet med 5 § omfattande sammanlagt minst 25 studieveckor, studier i juridik i enlighet med 6 § omfattande sammanlagt minst 15 studieveckor och andra studier i enlighet med 7 § omfattande sammanlagt minst 8 studieveckor.

Denna förordning tillämpas i fråga om sökande som erhåller rätt att delta i examen med stöd av 9 § 3 mom. 1 punkten i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin första gången då sökande godkänns för examen som avläggs år 2008. I fråga om sökande som erhåller rätt att delta i examen med stöd av 9 § 3 mom. 2 punkten i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin tillämpas förordningen första gången då sökande godkänns för examen som avläggs år 2010.

Helsingfors den 15 december 2005

Finansminister
Eero Heinäluoma

Konsultativ tjänsteman
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.